Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2018

  2018-04-20 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  FÖRSTA KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen ökade 2 procent till 716,1 (705,3) miljoner kronor
  • Bruttoresultatet uppgick till 135,3 (140,1) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -42,7 (-2,7) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -58,8 (-19,4) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 91,0 (-22,9) miljoner kronor
  • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,61 (-0,15) kronor före utspädning
  • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,60 (-0,15) kronor efter utspädning
  • Likvida medel ökade till 601,9 (156,9) miljoner kronor vid kvartalets slut
  Miljoner kronor 2018
  Jan-mar
   
  2017
  Jan-mar
   
  Nettoomsättning 716,1 705,3
  Bruttoresultat  135,3 140,1
  Bruttomarginal  18,9%  19,9%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -42,7 -2,7
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent -6,0% -0,4%
  Rörelseresultat -58,8 -19,4
  Rörelsemarginal -8,2% -2,8%
  Kassaflöde från rörelsen -374,6 -194,3

  [1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.

  Qliro Groups nettoomsättning ökade 2 procent och bruttomarginalen var 18,9 procent för kvartalet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar minskade till -43 miljoner kronor. I rörelseresultatet ingick satsningar som ökade marknadsföringskostnaderna med 9 miljoner kronor och personalkostnaderna med 14 miljoner kronor. Som tidigare kommunicerats belastades resultatet också av en omorganisation inom CDON Marketplace med 7 miljoner kronor och ökade returer inom Nelly med 16 miljoner kronor. Försäljningen av HSNG ledde till att resultatet inklusive avyttrad verksamhet ökade till 60 öre per aktie efter utspädning i kvartalet. Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services och med omställningen inom CDON Marketplace, men resultatet i Nelly är under våra förväntningar.

  Qliro Financial Services ökade lönsamheten
  Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 38 procent, samtidigt som tillväxten i totala rörelsekostnader begränsades till 29 procent. Detta visar på skalbarheten i verksamheten. För kvartalet ökade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar med 79 procent. Vid kvartalets slut var utlåningen till allmänheten 1 019 miljoner kronor. Snabbast växer utlåningen av personlån i Sverige, och vi har goda förutsättningar för att fortsätta växa denna affär. Qliro Financial Services organisation har tillräcklig storlek för att hantera en betydande ökning av låneboken med nuvarande erbjudande utan en väsentlig ökning av antalet anställda.

  CDON Marketplace omorganiserade
  CDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska digitala marknadsplatsen. Trots att påsken inföll i kvartalsskiftet, ökade de externa handlarna sin försäljning med 13 procent. Som en del i transformeringen mot en marknadsplatsmodell genomförde CDON en omorganisation som berörde ett tiotal administrativa tjänster. Detta belastade resultatet med cirka 7 miljoner kronor i kvartalet, men kommer långsiktigt bidra till lägre kostnader. Vi fortsätter investera i teknologi, logistik och varumärke. CDON lanserade också en ny skräddarsydd sajt mot företagskunder.

  Nelly rapporterade svagt kvartal
  Nelly accelererade marknadsföringen vilket bidrog till att totala ordervärdet ökade med 15 procent under första kvartalet. Omsättningsökningen begränsades dock till 3 procent som en följd av fördröjda leveranser kring påsk, oväntat högt utnyttjande av förlängd returrätt från kampanjer i det fjärde kvartalet 2017 samt ökad returgrad under det första kvartalet.

  Beställningar för cirka 13 miljoner kronor fördröjdes vid påsken och levererades i andra kvartalet. I jämförelse med samma period förra året påverkades resultatet negativt med cirka 16 miljoner kronor på grund av returökningar. Hälften av detta var en engångseffekt från kampanjer med förlängd returrätt i det fjärde kvartalet 2017 och resten berodde på generellt högre returgrad under kvartalet. Utöver detta ökade Nelly satsningarna inom marknadsföring med 8 miljoner kronor. Rörelseförlusten före av- och nedskrivningar blev 15 miljoner kronor i kvartalet. Detta var under våra förväntningar och vi intensifierar arbetet för lönsam tillväxt. Den 17 april utsågs Anna Ullman Sersé som Interim Head of Nelly. Anna har arbetat med strategiutvecklingen för Nelly som Head of Business Development och är medlem av Qliro Groups ledningsgrupp sedan 2016. Hon ersatte Jan Wallsin som lämnade gruppen.

  Finansiell handlingsfrihet
  CDON Marketplace och Nelly har starka positioner i dynamiska segment av e-handeln. Deras tillväxt driver ökande volymer till Qliro Financial Services som förlänger vår relation med konsumenterna och gör det möjligt att bredda erbjudandet med låga kundanskaffningskostnader.

  Gruppens kassa uppgick till 602 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 324 miljoner kronor. Detta ger oss goda förutsättningar att investera i våra affärsområden och växa låneboken i Qliro Financial Services.

  Stockholm i april 2018
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

  FINANSIELLA MÅL

  Qliro Groups långsiktiga finansiella mål är:
  CDON Marketplace
   

  • Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent per år i genomsnitt
  • Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet

  Nelly (inklusive NLYMan)

  • Uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt
  • Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent

  Qliro Financial Services

  • Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019

  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER FÖRSTA KVARTALET 2018

  Ändrade redovisningsprinciper för Qliro Financial Services
  Den 1 januari 2018 infördes nya regler för redovisning av finansiella instrument, IFRS 9. Dessa påverkar primärt Qliro Group genom Qliro Financial Services reserver för kreditförluster. I enlighet med IFRS 9 ska reserveringar för kreditförluster göras direkt i samband med utlåningen istället för som tidigare vid indikation på ökad risk i en kredit. Det medför att reserveringarna för kreditförluster tidigareläggs och ökar, men det påverkar vare sig kassaflöde eller underliggande kreditrisk. Vid ingången av 2018 ökade reserveringarna med 24 miljoner kronor till följd av övergången till IFRS 9. Dessa reserveringar påverkar balansposterna eget kapital och utlåning till allmänheten men påverkar inte resultaträkningen. Från den 1 januari görs reserveringar av prognosticerade kreditförluster direkt vid kreditgivningen med påverkan på resultatet.

  Försäljning av Health and Sports Nutrition Group HSNG AB
  Den 30 januari 2018 slutfördes försäljningen av Health and Sports Nutrition Group till Orkla. HSNG kvarstår som samarbetspartner till Qliro Financial Services och CDON Marketplace efter transaktionen. HSNG redovisas som avvecklad verksamhet. Reavinsten från avyttringen exklusive transaktionsrelaterade kostnader uppgick till 140 miljoner kronor som redovisades som resultat från avvecklad verksamhet under första kvartalet.

  CDON Marketplace lanserade ett företagserbjudande
  Den 20 mars lanserade CDON.COM en ny B2B-sajt som riktar sig till små och medelstora företag i Sverige. Produktutbudet utgörs inledningsvis av IT-utrustning och kontorsmaterial. Ambitionen är att framöver erbjuda ett brett och attraktivt sortiment till företagskunder i hela Norden.

  Qliro Group kommenterade Nelly och CDON Marketplace
  Den 5 april publicerade Qliro Group ett pressmeddelande där det meddelades att Nellys orderingång ökat under första kvartalet, men att omsättningsökningen begränsats som en följd av fördröjda leveranser och ökade returer och att resultatet belastades av ökade satsningar på marknadsföring och organisation. Det meddelades också att CDON Marketplace justerat organisationen som en del i omställningen till marknadsplats.

  Anna Ullman Sersé utsedd till Interim Head of Nelly
  Den 17 april meddelade Qliro Group att Anna Ullman Sersé utsetts till Interim Head of Nelly. Anna har varit Head of Business Development och är medlem av Qliro Groups ledningsgrupp sedan 2016. Hon ersatte Jan Wallsin som lämnade gruppen. En sökprocess efter Jans efterträdare inleds.
   
  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6574
  UK +44 330 336 9105
  US +1 646 828 8156
  PIN-koden för att delta: 3160593

  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Mathias Pedersen, finansdirektör
  Telefon: 010 703 20 00

  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: 0736 511 363
  ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 klockan 8 CET.

  Prenumerera