Skicka ett meddelande

  Årsstämma 2016

  Qliro Groups årsstämma som hölls den 23 maj 2016 i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

  Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 885 161 017,75 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Patrick Andersen, Lorenzo Grabau, Lars-Johan Jarnheimer, David Kelly, Daniel Mytnik samt Peter Sjunnesson och valde Caren Genthner-Kappesz till ny styrelseledamot. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Cronie Wallquist kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2015 och ett nytt syntetiskt köpoptionsprogram som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment Qliro Financial Services samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmens villkor.

  Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmen, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 9 000 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget.
  Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.

  Årsstämman beslutade om ändringar i bolagsordningen innefattande bland annat att revisorns mandattid ändras från fyra (4) till ett (1) år.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Peter Sjunnesson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och David Kelly samt Daniel Mytnik utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Patrick Andersen samt Caren Genthner-Kappesz utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  Prenumerera