Skicka ett meddelande

  Årsstämma 2014

  Årsstämman i CDON Group AB (publ.) (”CDON Group” eller ”koncernen”), som hölls i Stockholm den 13 maj 2014, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

  Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 514.047.450,18 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, David Kelly och Patrick Andersen samt valde Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik till nya styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av CDON Groups långsiktiga incitamentsprogram för 2014, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 475.000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget.

  Årsstämman godkände ändringar i bolagsordningen innebärande bl a att bolagets säte flyttas till Stockholm.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Mia Brunell Livfors (ny ledamot) utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lars Nilsson, David Kelly och Daniel Mytnik (ny ledamot) utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau (ny ledamot) utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Lars-Johan Jarnheimer och Daniel Mytnik (ny ledamot) utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  Prenumerera