Skicka ett meddelande

    Revisionsutskottet

    Revisionsutskottets uppgifter framgår av 8 kap 49b § aktiebolagslagen. Revisionsutskottets ansvar är att: (i) övervaka bolagets finansiella rapportering; (ii) med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering; (iii) hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen; (iv) granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster; och (v) biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Revisionsutskottets arbete inriktas på bland annat utvärdering av kvaliteten och riktigheten i den finansiella rapporteringen, interna kontrollen, internrevisionen och riskbedömningarna.

    Prenumerera