Företrädesemission 2023 - Nelly Group

  Skicka ett meddelande

  Företrädesemission 2023

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) beslutade den 3 februari 2023, förutsatt godkännande vid den extra bolagsstämman den 14 mars 2023, om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet.

  Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Nelly erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) stamaktier.
  • Teckningskursen är 4,42 SEK per stamaktie, vilket innebär att Nelly om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs cirka 53 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.
  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 21 mars 2023 och teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023.
  • Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum som tillsammans innehar cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Nelly, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman, att teckna stamaktier i Företrädesemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar samt lämnat vederlagsfria garantiåtaganden för sina respektive pro rata-andelar av den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsförbindelser. Därmed omfattas hela Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

  Fullständig information avseende företrädesemissionen och information om Bolaget presenteras i det prospekt som publicerades den 17 mars 2023.

  Via Avanza är det möjligt att önska om möjligheten till teckning utan företräde.

  Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  Datum Händelse
  10 mars 2023 Offentliggörande av fullständiga villkor för Företrädesemissionen
  14 mars 2023 Extra bolagsstämma för godkännande av bland annat styrelsens beslut om Företrädesemissionen
  17 mars 2023 Offentliggörande av prospekt
  17 mars 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
  20 mars 2023 Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
  21 mars 2023 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
  23 mars – 6 april 2023 Teckningsperiod
  23 mars – 3 april 2023 Handel med teckningsrätter
  23 mars – 17 april 2023 Handel med BTA (betald tecknad aktie)
  12 april 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

   

  Pressmeddelanden

  Prenumerera