Skicka ett meddelande

  Årsstämma 2011

  Årsstämman i CDON Group AB (publ.) (”CDON Group” eller ”koncernen”), som hölls i Stockholm den 16 maj 2011, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 216.283.275,27 kronor, förs över i ny räkning, varav 139.870.129 kronor till överkursfond.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2010.

  Årsstämman omvalde Hans-Holger Albrecht, Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, Henrik Persson och Florian Seubert som styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman Hans-Holger Albrecht som styrelsens ordförande. Som tidigare tillkännagetts har Anders Nilsson avböjt omval.

  Årsstämman fastställde styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma enligt följande. Ett sammanlagt arvode om 2 800 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt 400 000 kronor i arvode för arbetet i styrelsens utskott. För arbete i revisionsutskottet föreslås arvode om 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna och för arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Vidare beslutades att arvode till revisorn skall utgå enligt godkända fakturor.

  Årsstämman godkände de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

  Årsstämman godkände den föreslagna ordningen för valberedningen.

  Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram (”Planen”) för cirka 10 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom CDON Group. Det finns inte sedan tidigare något aktierelaterat incitamentsprogram inom koncernen.

  För att delta i Planen krävs att deltagarna äger aktier i CDON Group. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Därefter kommer deltagarna att erhålla en vederlagsfri tilldelning av målbaserade samt prestationsbaserade aktierätter enligt på stämman beslutade villkor. Under förutsättning att vissa mål- och prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2011 – 31 mars 2014 (”Mätperioden”) har uppfyllts, att deltagaren fortfarande är anställd i CDON Group vid offentliggörandet av koncernens delårsrapport för perioden januari – mars 2014 samt att deltagaren har behållit de ursprungligen innehavda aktierna under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet av CDON Groups delårsrapport för perioden januari – mars 2014, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget.

  För att kunna säkerställa leverans av stamaktier enligt incitamentsprogrammet beslutades om en ändring av bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, benämnt aktier av serie C. Styrelsen bemyndigas att genomföra en riktad emission av C-aktier till Nordea Bank AB (publ), samt besluta att återköpa samma aktier. Vidare beslutades det att C-aktier som CDON Group återköpt, efter omvandling till stamaktier, ska kunna överlåtas till deltagarna i aktiesparprogrammet.

  Årsstämman beslutade slutligen om ändringar i bolagsordningen avseende kallelsesätt respektive tid för kallelse samt revisorns mandattid.

  Prenumerera