Skicka ett meddelande

  Revisorer

  Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes (på årsstämman 2022) som Nelly Groups revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Mathias Arvidsson, auktoriserad revisor, ansvarar för revisionen av bolaget för KPMGs räkning.

  Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning genom revisionsberättelsen, som de presenterar för årsstämman. Dessutom rapporterar revisorerna resultatet av sin granskning till styrelsens revisionsutskott två gånger per år och till styrelsen en gång per år samt skall årligen lämna en skriftlig försäkran om sin opartiskhet och självständighet till revisionsutskottet.

  KPMG biträdde även bolaget med vissa andra ärenden utöver revisionen under åren 2017-2020. Sådana ärenden inbegrep rådgivning i redovisningsfrågor samt andra revisionsrelaterade uppdrag.

  Revisionsuppdraget omfattar granskning av årsredovisning, bokföring och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra och rådgivning eller annat arbete som kan föranledas på grundval av iakttagelser vid granskning eller vid genomförandet av andra sådana uppdrag.

  Prenumerera