Skicka ett meddelande

  Årsstämma 2015

  Årsstämman i Qliro Group som hölls i Stockholm den 18 maj 2015, beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

  Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 1.016.476.743,51 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Patrick Andersen, Mengmeng Du, Lorenzo Grabau, Lars-Johan Jarnheimer, David Kelly och Daniel Mytnik samt valde Jens Grede och Peter Sjunnesson till nya styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen av Qliro Groups långsiktiga incitamentsprogram för 2015 innefattande ett långsiktigt prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2014 och ett nytt syntetiskt köpoptionsprogram som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment. Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmet, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 2.200.000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget och överlåtelse av egna aktier till deltagarna i programmet under 2018.

  Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Peter Sjunnesson  utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lorenzo Grabau  och David Kelly utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Lorenzo Grabau utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Daniel Mytnik och Patrick Andersen  utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  Prenumerera