Skicka ett meddelande

  Extra bolagsstämma 2013

  Extra bolagsstämma i CDON Group AB (publ.) (”CDON Group” eller ”koncernen”), som hölls i Stockholm den 14 maj 2013, godkände CDON Groups företrädesemission som offentliggjordes den 17 april 2013.

  Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 16 april 2013 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

  Företrädesemissionen genomförs enligt villkoren fastställda av styrelsen den 8 maj 2013:

  • Aktieägare i CDON Group har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier
  • Teckningskursen är 15,50 kronor per ny aktie vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 514 Mkr före emissionskostnader
  • Teckningsperioden är den 21 maj–5 juni 2013
  • Högst 33.171.062 nya aktier kan emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 66.342.124 kr.
  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla teckningsrätter är den 17 maj 2013.

  Investment AB Kinnevik (”Kinnevik”), representerande cirka 25 procent av kapitalet i CDON Group, har genom teckningsåtagande förbundit sig att teckna sin ägarandel i företrädesemissionen. Bolagsstämmans beslut om att godkänna bolagets företrädesemission antogs med stöd av sådan majoritet som uppfyller Aktiemarknadsnämndens villkor för att bevilja Kinnevik dispens från budplikt i det fall Kinneviks röstetal, till följd av Kinneviks emissionsgaranti, skulle komma att uppgå till eller överstiga 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i CDON Group. Därmed är villkoret för Kinneviks emissionsgaranti uppfyllt och företrädesemissionen kommer att garanteras av Kinnevik.

  Detaljerade villkor för företrädesemissionen framgår  i det prospekt som offentliggjordes av bolaget den 17 maj 2013.

  Prenumerera