Skicka ett meddelande

  Bolagsordning

  Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940

  Antagen vid extra bolagsstämma den 14 mars 2023

  § 1
  Bolagets företagsnamn är Nelly Group AB (publ).

  § 2
  Styrelsen har sitt säte i Borås.

  § 3
  Bolagets verksamhet ska i första hand ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.

  Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter. Bolaget ska dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet.

  Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna av annat företag inom samma koncern.

  § 4

  Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor.

  Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.

  Aktier kan utges i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 60 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 60 000 000.

  Aktie av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde uppräknat per dag för utskiftning med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dagen för betalning av teckningslikviden. STIBOR 1M fastställs första bankdagen i varje kalendermånad.

  Beslutar bolaget att emittera nya stamaktier och C-aktier, mot annan betalning än apportegendom, ska ägare av stamaktier och C-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

  Beslutar bolaget att emittera endast stamaktier eller C-aktier mot annan betalning än apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av stamaktier eller C-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

  Vad som ovan föreskrivs om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler och ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

  Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimiaktiekapitalet, kan på begäran av ägare av C-aktier eller efter beslut av bolagets styrelse eller bolagsstämma, ske genom inlösen av C-aktier. Begäran från aktieägare ska framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen ska behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga.

  Inlösenbeloppet per C-aktie ska vara aktiens kvotvärde uppräknat per dag för inlösen med en räntefaktor om STIBOR 1M med tillägg av 1 procentenhet räknat från dag för betalning av teckningslikvid. STIBOR 1M fastställs första gången på dag för betalning av teckningslikviden.

  Ägare av aktie som anmälts för inlösen ska vara skyldig att omedelbart efter erhållande av underrättelse om inlösenbeslutet motta lösen för aktien eller, där Bolagsverkets eller rättens tillstånd till minskningen erfordras, efter erhållande av underrättelse att lagakraftvunna beslut registrerats.

  C-aktie som innehas av bolaget ska på beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

  § 5
  Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

  § 6
  Bolaget ska som revisor ha lägst ett och högst tre registrerade revisionsbolag. Revisorns uppdrag gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år revisorn utsågs.

  § 7
  Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

  § 8
  Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

  Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.

  § 9
  Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

  § 10
  Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

  § 11
  Bolagsstämma ska hållas i Borås eller Stockholm.

  § 12
  Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

  ______________

   

  Prenumerera