Skicka ett meddelande

Ersättningsriktlinjer

Extra bolagsstämman som hölls den 16 december 2020 beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till Nelly Groups verkställande direktör och övriga medlemmar i ledningsgruppen (tillsammans de ”Ledande Befattningshavarna”) samt för styrelseledamöter till den del de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av den extra bolagsstämman den 16 december 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, som exempelvis ordinarie styrelsearvode och långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Riktlinjernas främjande av Nelly Group-koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Nelly Groups enda rörelsedrivande dotterbolag Nelly har ett av Nordens starkaste varumärken inom mode på nätet bland unga kvinnor. Nellys affärsmodell bygger på en kärna av egna varumärken i egen design och ett kompletterande utbud av utvalda mode- och skönhetsprodukter från 300 varumärken. Nelly ska fortsätta stärka sina egna varumärken och ständigt vara i framkant inom digital marknadsföring och försäljning. Bolaget ska fortsätta att inspirera med utvalda trender och mode för sin målgrupp.

En förutsättning för att Nelly Group-koncernen ska kunna förverkliga sin affärsstrategi och tillvarata koncernbolagens långsiktiga intressen, inklusive deras hållbarhet, är att Nelly Group kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara nordiska företag, främst nordiska företag verksamma inom e-handel och detaljhandel med konsumentnära varumärken. Dessa riktlinjer ska därför möjliggöra att de Ledande Befattningshavarna kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Samtidigt ska Nelly Groups ersättningssystem vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering och motverka ett överdrivet risktagande.

Ersättning till de Ledande Befattningshavarna i Nelly Group ska såväl på kort som lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt det ekonomiska utfallet i Nelly Group och dess dotterbolag samt sammanlänka de Ledande Befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas. Därför ska de Ledande Befattningshavarna få ersättning enligt principen belöning efter prestation.

Styrelsen bedömer att möjlighet till rörlig ersättning och deltagande i eventuella långsiktiga incitamentsprogram tillsammans med en välavvägd fast ersättning ger förutsättningar för att Nelly Group ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, samtidigt som utformningen av och villkoren för den rörliga ersättningen stödjer en ansvarsfull och sund riskhantering likväl som bolagets tillväxtstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Former för ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

– fast kontantlön,

– rörlig kontantersättning,

– möjlighet att delta i långsiktiga (i) aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om och / eller (ii) kontantbaserade incitamentsprogram,

– pensionsförmåner, samt

– övriga sedvanliga förmåner.

Fast kontantlön

De Ledande Befattningshavarnas fasta kontantlön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig kontantersättning

De Ledande Befattningshavarnas kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål rörande tillväxt och värdeskapande för deras respektive ansvarsområde samt för Nelly Group har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella) som mäts under ett år. Målen inom de Ledande Befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja Nelly Groups utveckling både på kort och lång sikt och på så sätt främja Nelly Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet. Rörlig kontant ersättning kan högst uppgå till 100 procent av den Ledande Befattningshavarens fasta årslön.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Styrelsen ska även överväga att besluta att en del av de Ledande Befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska investeras i aktier eller aktiekursrelaterade instrument i Nelly Group.

Långsiktiga aktierelaterade och kontantbaserade incitamentsprogram

De Ledande Befattningshavarna kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade och därför inte omfattas av dessa riktlinjer, men kan även vara kontantbaserade. Långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram ska syfta till att säkerställa deltagarnas långsiktiga engagemang för värdetillväxten i Nelly Group samt sammanlänka de Ledande Befattningshavarnas intressen med aktieägarnas.

Fastställelse av kriterier för utbetalning av kontant rörlig ersättning och långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram samt rätt att i vissa fall kräva tillbaka utbetald ersättning

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning respektive långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för utvärderingen. När det gäller finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av Nelly Group senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättningsutskottet ska vid bedömningen säkerställa att det finns en koppling mellan ersättningen och Nelly Groups resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning och anti-korruption (s.k. ESG).

För att säkerställa att prestationer på vilka ersättningen har grundats visar sig vara hållbara över tid, ska Nelly Group ha rätt att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som kan följa av lag eller avtal, helt eller delvis återkräva ersättning annan än fast kontantlön, pension och andra sedvanliga förmåner som har betalats ut på felaktiga grunder, till följd av uppgifter som visar sig vara uppenbart felaktiga (“claw-back”).

Pension och övriga sedvanliga förmåner

Pensionsutfästelserna är premiebestämda och tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionspremiernas storlek följer av Nelly Groups pensionsplan och ska i allt väsentligt motsvara avsättningsnivåerna som gäller enligt ITP 1-planen och ha de begränsningar i förhållande till den fasta årslönen som därmed följer. Inga avsättningar görs för lönedelar överstigande 60 inkomstbasbelopp beräknat på årlig basis. Rörlig kontantersättning ska som utgångspunkt inte vara pensionsgrundande. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år.

Övriga förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Uppsägning och avgångsvederlag

Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Nelly Groups anställda beaktats. Riktlinjerna avviker inte från de ersättningssystem som i allmänhet tillämpas inom Nelly Group för andra medarbetare. Även i andra avseenden bedöms ersättningen, ersättningsformerna och löneutveckling till de Ledande Befattningshavarna stå i samklang med löner och anställningsvillkor för andra anställda i Nelly Group. Utvecklingen av avståndet mellan de Ledande Befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter.

Ersättning till styrelseledamöter

Styrelseledamöter i moderbolaget, utsedda vid bolagsstämma, kan i särskilda fall erhålla ersättning för tjänster som utförs inom deras respektive specialistområden, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter i moderbolaget. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Minst vart fjärde år ska styrelsen framlägga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för bolagsstämman att besluta om. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte de Ledande Befattningshavarna, i den mån de själva berörs av frågorna.

Avvikelser från riktlinjerna

Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall och för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets finansiella ställning, rätt att frångå riktlinjerna. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.

Mer information om ersättning till ledande befattningshavare framgår i årsredovisningen 2019 för Nelly Group.

Prenumerera