Skicka ett meddelande

    Bolagsstyrning

    Nelly Groups information om koncernens bolagsstyrning, som årsstämman, styrelsen och verkställande ledningen.

    Styrningen av Nelly Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av externa revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom Nelly Groups koncernchef. Koncernchefen ansvarar för och leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

    Nelly Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras från och med att bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm på bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, reglerna för notering på Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella regelverk.

    Prenumerera