Skicka ett meddelande

  Extra bolagsstämma 2014

  CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag (den 21 november 2014) att dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkände bolagets företrädesemission som hade offentliggjorts den 22 oktober 2014 samt beslutade att ändra bolagsordningen innebärande bland annat att bolagets firma ändras till Qliro Group AB (publ).

  Den extra bolagstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 21 oktober 2014 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

  Företrädesemissionen genomförs enligt villkoren fastställda av styrelsen den 17 november 2014:

  • Aktieägare i CDON Group har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier
  • Teckningskursen är 13 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 647 Mkr före transaktionskostnader.
  • Teckningsperioden är den 28 november – 12 december 2014, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.
  • Högst 49.756.593 nya aktier kan emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 99.513.186 kr.
  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2014.

  Företrädesemissionen är till fullo garanterad av Investment AB Kinnevik.

  Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att framgå i det prospekt som förväntas att offentliggöras av bolaget omkring den 27 november 2014.

  Den extra bolagstämman beslutade även att ändra bolagsordningens bestämmelser om bolagets firma (till Qliro Group AB (publ.)), verksamhetsföremål (till att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet) samt gränserna för aktiekapital och antalet aktier. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, vilket kommer att ske omkring den 2 januari 2015, kommer bolaget att använda nuvarande firma CDON Group AB.

  Övrig information

  Företrädesemission Q4 2014

  Prenumerera