Skicka ett meddelande

Valberedningen

I valberedningens uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till stämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för stämman
  • Lämna förslag till stämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med den ordning för valberedningen som godkändes av årsstämman 2018 har en valberedning sammankallats bestående av medlemmar utsedda av de största aktieägarna i Nelly Group som önskat utse en medlem. Valberedningen består av Christoffer Häggblom, utsedd av Rite Ventures, Alexander Antas, utsedd av Mandatum och Martin Jonsson, utsedd av Catella Fonder. Vid sitt första möte utsåg valberedningens medlemmar Christoffer Häggblom till valberedningens ordförande, vilket avviker från vad som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. De övriga medlemmarna i valberedningen har uppgett att beslutet om valet av ordförande är i bolagets och alla aktieägares intresse och en naturlig följd av att Christoffer Häggblom representerar bolagets största aktieägare.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till Nelly Groups styrelse kan inkomma med skriftliga förslag till ir@nelly.com eller till Nelly Group AB (publ), attn: Company Secretary, Box 690, 601 13, Borås, Sverige.

Prenumerera