Skicka ett meddelande

  Bokslutskommuniké 2016

  2017-01-25 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  QLIRO GROUP VÄNDER TILL VINST I FJÄRDE KVARTALET OCH FASTSTÄLLER NYA STRATEGISKA PRIORITERINGAR

  FJÄRDE KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 2 procent och uppgick till 1 523,4 (1 487,6) mkr
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet förbättrades med 68,1 mkr och uppgick till 48,0 (-20,1) mkr. Justerad[2] Ebitda (Ebitda exklusive jämförelsestörande poster) förbättrades med 41,9 Mkr och uppgick till 48,0 (6,1) mkr
  • Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet förbättrades med 57,6 mkr och uppgick till 25,6 (‑32,0) mkr. Justerad Ebit förbättrades med 31,4 Mkr och uppgick till 25,6 (-5,8) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (-0,20) kronor före och efter utspädning

  HELÅRET 2016[1]

  • Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 1 procent och uppgick till 4 468,6 (4 430,6) mkr
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet förbättrades med 78,9 mkr och uppgick till -6,2 (-85,1) mkr. Justerad Ebitda förbättrades med 46,1 mkr och uppgick till 18,1 (-28,0) mkr 
  • Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet förbättrades med 37,2 mkr och uppgick till -86,6 (-123,8) mkr. Justerad Ebit förbättrades med 15,5 mkr och uppgick till -51,2 (-66,7) mkr 
  • Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,51 (-0,69) kronor, före och efter utspädning. Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -1,24 (-0,68) kronor, före och efter utspädning

  [1] Under det tredje kvartalet slutförde Qliro Group försäljningen av dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkluderar således Tretti som redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis. Även tabellen nedan visar kvarvarande verksamhet.

  [2] Termen justerad används för att visa att resultatet har justerats för att exkludera jämförelsestörande poster samt resultatet från avyttrad verksamhet. Jämförelsestörande poster specificeras på sidan 8.

   
   
  QLIRO GROUP VÄNDER TILL VINST I FJÄRDE KVARTALET OCH FASTSTÄLLER NYA STRATEGISKA PRIORITERINGAR

  Qliro Group rapporterar en solid avslutning på verksamhetsåret med en omsättningstillväxt om två procent och förbättrade marginaler för det fjärde kvartalet. Qliro Group har under hösten genomfört en strategiöversyn och reviderat sin strategiska inriktning och fastställt nya långsiktiga mål med ambitionen att säkerställa och ytterligare stärka koncernens position som den ledande nordiska aktören inom e-handelssegmentet. Beslut har tagits att framöver fokusera koncernens verksamhet genom affärsområdena Marketplace, Fashion samt Financial Services. 

  Tillväxt och ökade marginaler
  Qliro Groups omsättning steg med 2 procent under det fjärde kvartalet, motsvarande en omsättningstillväxt om 1 procent exklusive valutakursförändringar. Bruttomarginalen ökade med 4,2 procentenheter till 18,7 procent, främst drivet av Nellys fokus på egna varumärken och fortsatta arbete med sortimentsstrategin samt Qliro Financial Services fortsatta resultatökning. Det justerade rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, förbättrades till 48,0 miljoner kronor (6,1) och EBITDA-marginalen steg till 3,2 procent (0,4).

  CDON Marketplace redovisar ett högre bruttoförsäljningsvärde för kvartalet, främst drivet av en stark försäljning av varor från externa handlare, och rörelseresultatet förbättrades något. Nelly rapporterar en stark omsättningstillväxt om 9 procent för det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet ökade kraftigt till drygt 30 miljoner kronor (-4,1) gynnat av den generella försäljningsökningen, en större andel försäljning av egna varumärken och en förbättrad sortimentsstrategi.

  Nettoomsättningen för Gymgrossisten minskade med 2 procent under kvartalet och motsvarande 5 procent för helåret. Rörelseresultatet uppgick till 5,8 miljoner kronor (10,0), påverkat av ökade satsningar inom försäljnings- och processtyrning samt marknadsföring. Lekmer redovisar en omsättningstillväxt på 11 procent under kvartalet, medan lönsamheten är fortsatt svag till följd av fortsatt höga varuhanteringskostnader.

  Qliro Financial Services uppvisar en stark tillväxt, där de totala rörelseintäkterna ökade med 70 procent under det fjärde kvartalet. Resultatet har kontinuerligt förbättrats och bolaget nådde ett resultat före skatt på 11,2 miljoner kronor i kvartalet (0,2) och uppnådde därigenom under 2016 sitt första positiva helårsresultat sedan starten. Qliro Financial Services behåller sitt fokus på produktutveckling i syfte att bredda och stärka erbjudandet till både konsumenter och handlare. Dialogen med Finansinspektionen avseende ett kommande beslut om tillstånd att verka som kreditmarknadsbolag har fortsatt under kvartalet. 

  Reviderad strategisk inriktning
  Qliro Group har under hösten genomfört en strategiöversyn och nu reviderat sin strategiska inriktning och fastställt nya långsiktiga mål. Som ett led i strategiarbetet har vi granskat alla verksamheter och deras respektive utmaningar och möjligheter, samt sett över strukturen med syftet att utvärdera synergier, optimera skalbarhet och maximera potentialen i Qliro Financial Services.

  Det finns en rad synergier och betydande skalfördelar mellan att driva en bred och attraktiv e-handelsplattform och att tillhandahålla dagens och morgondagens betalningslösningar och finansiella tjänster. Vi ser en rad trender och faktorer som talar för en fortsatt stark tillväxt inom e-handeln och tillhörande tjänster. Samtidigt pågår en kontinuerlig utveckling av funktion och teknik, inte minst inom området finansiella tjänster, som gör att vi måste fokusera vår verksamhet och kraftsamla inom valda kärnområden för att säkra och stärka koncernens konkurrenskraft.

  Qliro Groups övergripande mål är att förstärka positionen som Nordens ledande e-handelsplattform för slutkonsumenter och att tillhandahålla ett attraktivt erbjudande av betallösningar och kompletterande finansiella tjänster för såväl konsumenter som e-handlare samt att etablera en position som en ledande e-handlare inom valda segment på den nordiska modemarknaden. Koncernen kommer att fokusera sin verksamhet genom kärnaffärsområdena Marketplace (CDON), Fashion (Nelly, NLY Man, Members) och Financial Services (Qliro Financial Services).

  Affärsenheterna Lekmer och Gymgrossisten kommer att drivas med fokus på förbättrad lönsamhet och positiva kassaflöden. Vi kommer aktivt att söka potentiella partnerskap för att möjliggöra fortsatta investeringar och nyttja de möjligheter som den pågående konsolideringen i respektive bransch skapar i syfte att generera ytterligare aktieägarvärden.

  Grunden för framtida lönsam tillväxt kommer att läggas genom effektivare verksamheter, drivet av kontinuerliga investeringar och ett strukturerat arbete med fokus på ständiga förbättringar. Genom att arbeta i linje med denna strategiska inriktning är jag övertygad om att rätt förutsättningar skapas för att styra, investera i och därmed utveckla verksamheten på ett effektivt och lönsamt sätt.

  Stockholm i januari 2017

   
  Marcus Lindqvist

  VD och koncernchef

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: 010-703 20 00

  Mathias Pedersen, CFO
  Tfn: 010-703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef  
  Tfn: 0700-80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade koncernen 4,5 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO” 

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017 kl. 08:00 CET.

  Prenumerera