Skicka ett meddelande

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Kallelse till extra bolagsstämma

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, (”Nelly”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Nelly beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

  Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké 2022

  Nelly Group publicerar rapport för det fjärde kvartalet 2022 fredagen den 3 februari klockan 8. Analytiker, investerare och media bjuds in till en webcast med frågestund samma dag klockan 10.

  Ludvig Anderberg slutar som VD för Nelly Group

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) meddelade idag att Ludvig Anderberg har informerat styrelsen om att han avser att lämna sitt uppdrag som verkställande direktör för Nelly. Styrelsen har beslutat att tillsätta Helena Karlinder-Östlundh, Chief Transformation & People Officer på Nelly, som tillförordnad verkställande direktör med verkan från och med den 16 januari 2023.

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2022

  Q3 2022 – Kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 284,3 (312,6) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om 9,0% (2,1%) Bruttoresultatet uppgick till 118,1 (143,4) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 41,5% (45,9%) Rörelseresultatet uppgick till -11,9 (-27,3) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -4,2% (-8,7%) Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-29,4) … Continued

  Nelly Group utser Ola Wahlström till interim CFO

  Ola Wahlström har idag utsetts till interim CFO för Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) och ersätter därmed John Afzelius som enligt det som tidigare meddelats har sagt upp sig som CFO.

  Prenumerera