Skicka ett meddelande

  Ökat antal aktier och röster i Nelly

  Antalet aktier och röster i Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) har under april ökat med 11 989 012 till följd av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 3 februari 2023 med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämman den 14 mars 2023.

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Nelly beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

  Ökat antal aktier och röster i Qliro Group

  Qliro Group AB (publ) (“Qliro Group”) meddelar idag att det sammanlagda antalet
  aktier och röster i Qliro Group uppgår till 184 949 730. Ökningen av antalet
  aktier hänför sig till den riktade nyemission av 29 954 951 stamaktier som
  styrelsen beslutade om den 26 augusti 2020.

  Qliro Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 210 miljoner kronor – styrelsen föreslår utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Qliro AB till Qliro Groups aktieägare

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
  HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA
  ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
  VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

  Qliro Group avser att genomföra en riktad nyemission

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
  HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA
  ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
  VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

  Qliro Group emitterar och återköper C-aktier

  Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) tillkännagav idag att Qliro Group har
  genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 4 550 000 C-aktier. Aktierna
  har emitterats och återköpts i enlighet med åtgärder för att leverera aktier
  till deltagarna i bolagets långsiktiga incitamentsprogram som godkändes av
  årsstämman den 8 maj 2017.

  Förändring av antalet aktier och röster i CDON Group

  CDON Group AB (publ) (under namnändring till Qliro Group) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i CDON Group uppgår till 150 444 779. Ökningen av antalet aktier hänför sig till 49 756 593 stamaktier som emitterats under december 2014 i CDON Groups företrädesemission. Antalet aktier och röster i CDON Group uppgår per den 30 … Continued

  Förändring av antalet aktier och röster i CDON Group

  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) meddelade idag att det sammanlagda antalet aktier i CDON Group per den 30 september 2013 uppgår till 100 688 186 varav 99 513 186 stamaktier och 1 175 000 C-aktier. Även det sammanlagda antalet röster uppgår till 100 688 186 (99 513 186, exklusive de 1 175 000 C-aktier i eget förvar som inte kan företrädas vid bolagsstämma).

  Prenumerera