Skicka ett meddelande

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Nelly beslutar om en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 50 MSEK

  Styrelsen för Nelly Group AB (publ) (”Nelly” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet. Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

  Qliro Group har genomfört en riktad nyemission om cirka 210 miljoner kronor – styrelsen föreslår utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Qliro AB till Qliro Groups aktieägare

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
  HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA
  ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
  VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

  Qliro Group avser att genomföra en riktad nyemission

  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT,
  HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER USA
  ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION SKULLE
  VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

  EMISSION OCH ÅTERKÖP AV C-AKTIER

  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) tillkännagav idag att CDON Group har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 285 000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman den 8 maj 2012.

  Emission och återköp av C-aktier

  CDON Group AB (publ) (”CDON Group”) , ett av nordens ledande e-handelsföretag, tillkännagav idag att CDON Group har genomfört en nyemission samt omedelbart återköp av 190.000 C-aktier. Aktierna har emitterats och återköpts i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram som godkändes av årsstämman den 16 maj 2011.

  Prenumerera