Skicka ett meddelande

  Val av nya ledamöter i Qliro Group och beslut om utdelning av dotterbolaget Qliro – noteringsprospekt publiceras under dagen

  2020-09-28 10:25 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) ("Qliro Group") har idag hållit en extra bolagsstämma. Vid stämman valdes Mathias Pedersen och Josephine Salenstedt till nya styrelseledamöter samt fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget Qliro AB ("Qliro") till stamaktieägarna i Qliro Group.

  Nya styrelseledamöter
  Den extra bolagsstämman valde Mathias Pedersen och Josephine Salenstedt till nya styrelseledamöter till ersättande av Andreas Bernström och Jessica Pedroni Thorell. Andreas Bernström och Jessica Pedroni Thorell lämnade sina uppdrag som styrelseledamöter den 18 september 2020 till följd av slutförandet av Kinneviks försäljning av 36 021 945 aktier i Qliro Group till Rite Ventures, som nu är största aktieägare i Qliro Group.

  Utdelning av Qliro
  Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Qliro till stamaktieägarna i Qliro Group. Tio (10) stamaktier i Qliro Group medför rätt till en (1) aktie i Qliro. Om det nuvarande aktieinnehavet inte kan fördelas jämnt kommer andelar av aktier att delas ut. Sådana andelar av aktier i Qliro kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att Qliros aktier tagits upp till handel vid Nasdaq Stockholm kommer att säljas genom Carnegie Investment Banks försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden. C-aktier i Qliro Group eller eventuella stamaktier som Qliro Group innehar självt på avstämningsdagen medför inte någon rätt till aktier i Qliro.

  Vid extra bolagsstämman bemyndigades vidare styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Styrelsen har idag beslutat att avstämningsdagen ska infalla den 30 september 2020. Första dag för handel i aktierna i Qliro på Nasdaq Stockholm förväntas vara den 2 oktober 2020.

  Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i Qliro Group på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Qliro. Det sker således inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med utdelningen av Qliro till Qliro Groups stamaktieägare. Aktierna kommer att handlas med kortnamn QLIRO och ISIN‑kod SE0013719077.

  Prospekt
  För ytterligare information om utdelningen hänvisas till det prospekt som upprättats med anledning av upptagandet till handel av Qliros aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet förväntas publiceras idag den 28 september 2020 och då finnas tillgängligt på Qliros (www.qliro.com) respektive Qliro Groups (www.qlirogroup.com) webbplats.

  Tidplan för utdelning och notering
  28 september 2020 Sista dag för handel i Qliro Groups stamaktie inklusive rätt till utdelning av aktier i Qliro
  29 september 2020 Qliro Groups stamaktie handlas exklusive rätt till utdelning av aktier i Qliro
  30 september 2020 Avstämningsdag för erhållande av aktier i Qliro
  2 oktober 2020 Beräknad första dag för handel med Qliros aktie på Nasdaq Stockholm

  Rådgivare
  Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare i samband med utdelningen och noteringen av Qliro på Nasdaq Stockholm.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations
  +46 736 511 363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group äger den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera