Skicka ett meddelande

  Slutligt utfall i CDON Groups företrädesemission

  2013-06-13 13:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

  Den slutliga sammanräkningen i företrädesemissionen i CDON Group AB (publ) AB (”CDON Group” eller ”Bolaget”) visar att 32.986.213 aktier, motsvarande cirka 99,44 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 184.849 aktier, motsvarande resterande cirka 0,56 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen tillförs CDON Group cirka 514 miljoner kronor före emissionskostnader.

  Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som upprättats i samband med företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning har endast skickats till de som erhållit tilldelning. Genom företrädesemissionen ökar CDON Groups aktiekapital med 66.342.124 kronor från 133.634.248 kronor till sammanlagt 199.976.372 kronor, och antalet aktier ökar med 33.171.062 från 66.817.124 till 99.988.186.

  Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) var den 12 juni 2013. De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter handlas på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 13 juni 2013. De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och med den 19 juni 2013.

  Finansiella och legala rådgivare
  Nordea Markets – Investment Banking är finansiell rådgivare till CDON Group i företrädesemissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

  För ytterligare information, besök cdongroup.com eller, kontakta:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
  Tfn:+46 (0) 700 80 75 04
  E-post:press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com

  Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2013 klockan 13.00.

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har Bolaget utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e-handel inom Underhållning (CDON.com och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups Internetbutiker attraherade omkring 244 miljoner besök och mer än två miljoner unika kunder under 2012.

  Viktig information
  Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper CDON Group.

  Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

  Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

  I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA.

  Prenumerera