Skicka ett meddelande

  Rapport för perioden 1 januari till 30 september 2018

  2018-10-19 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXT OCH NYA FINANSIELLA MÅL

  TREDJE KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen uppgick till 665,1 (686,4) miljoner kronor
   • ­CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 22 procent och bruttovinsten med 19 procent och fortsatte utfasningen av försäljning från eget lager
   • Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med 36 procent och låneboken med 51 procent
   • Nelly växte med 11 procent för andra kvartalet i rad  
  • Bruttomarginalen ökade med 2 procentenheter till 26,3 (24,3) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade till 19,0 (12,9) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet förbättrades till 0,7 (-4,4) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -1,8 (-2,0) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick -0,01 (-0,01) kronor före och efter utspädning

  FÖRSTA NIO MÅNADERNA[1]

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 188,3 (2 196,9) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade till 23,4 (22,8) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -16,1 (37,6) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -68,5 (-14,8) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -2,5 (-30,2) miljoner kronor, inklusive skatte- och räntekostnader om 70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år 2012
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,02 (-0,20) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel ökade till 577,2 (433,8) miljoner kronor vid periodens slut
  Miljoner kronor 2018
  Juli-sep 
  2017
  Juli-sep 
  2018
  Jan-sep
  2017
  Jan-sep
  Nettoomsättning 665,1 686,4 2 188,3 2 196,9
  Bruttoresultat  175,3 166,5 512,7 501,0
  Bruttomarginal, procent  26,3% 24,3% 23,4% 22,8%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 19,0 12,9 -16,1 37,6
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 2,9% 1,9% -0,7% 1,7%
  Rörelseresultat 0,7 -4,4 -68,5 -14,8
  Rörelsemarginal, procent 0,1% -0,6% -3,1% -0,7%

  [1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.

  STARK UNDERLIGGANDE TILLVÄXT OCH NYA FINANSIELLA MÅL

  Tredje kvartalet uppvisar en stark underliggande tillväxt. CDON Marketplace ökade externa handlarnas försäljning med 22 procent, samtidigt som utfasningen fortsatte av försäljning från eget lager med lägre marginal. Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med 36 procent och låneboken med 51 procent. Nelly växte omsättningen med 11 procent för andra kvartalet i rad och andelen egendesignade varor var 44 procent av försäljningen. Vidare ökade koncernens bruttomarginal med 2 procentenheter till 26,3 procent.  

  Vår strategi är sedan juni 2018 att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Detta bedöms skapa de bästa förutsättningarna för bolagens utveckling och därmed ett ökat aktieägarvärde. Arbetet med eventuella strukturaffärer, avyttringar eller börsnotering fortlöper enligt plan. Vi har satt nya finansiella mål för dotterbolagen samt tillsatt nya VD:ar till både CDON Marketplace och Nelly.

  Qliro Financial Services fortsätter växa
  Qliro Financial Services har sedan starten byggt upp sitt erbjudande av finansiella tjänster till konsumenter och handlare. Framöver är ambitionen främst att tillvarata skalfördelar och kapitalisera på befintliga tjänsteerbjudanden. Fokus är att attrahera fler handlare samt att rulla ut de konsumenttjänster som lanserats i Sverige också till övriga nordiska länder. Bolaget har över 30 handlare anslutna till sin plattform och över hälften av affärsvolymen kommer från e-handlare som inte ägs av koncernen. Det senaste året har 1,9 miljoner konsumenter använt bolagets digitala finansiella tjänster. Låneboken växte med 51 procent till över 1,2 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. De totala rörelseintäkterna ökade med 36 procent och de totala rörelsekostnaderna med 32 procent, inklusive ökade kommersiella satsningar och rekrytering av personer som arbetar med att attrahera och integrera nya handlare. De nya satsningarna är viktiga för att stärka position som ett självständigt bolag.

  Transaktionsvolymerna påverkas för närvarande negativt av att CDON Marketplace fasar ut försäljning från eget lager. Den finansiella utvecklingen är beroende av e-handelsvolymerna och därför på nyanskaffningen av externa handlare. Qliro Financial Services nya finansiella mål är att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019. Detta mål kan komma att kompletteras med långsiktiga mål efter det att bolagets nya VD tillträtt.

  CDON Marketplace accelererar omställningen
  För att stärka sin position som ett självständigt bolag accelererade CDON Marketplace omställningen till en marknadsplats för externa handlare kompletterad av försäljning av produkter från eget lager. Marknadsplats-modellen och dropshipment (försäljning direkt från leverantörernas lager) ger förutsättningar för tillväxt med lägre lagernivåer och kapitalbindning över tid.

  CDON Marketplace ökade antalet besök och aktiva kunder i kvartalet. De externa handlarnas försäljning ökade med 22 procent. Samtidigt fortsatte utfasningen av försäljning från eget lager inom framförallt hemelektronik, som är en kategori med låg marginal. Detta ger långsiktigt rätt förutsättningar för en stark marknadsposition med högre marginaler och lönsamhet, men har negativ inverkan på omsättningen så länge omställningen pågår. Följaktligen ökade bruttomarginalen kraftigt från 10,1 procent till 14,8 procent i kvartalet och den bedöms fortsatt öka i takt med omställningen.

  För att spegla omställningen baseras de nya finansiella målen på tillväxten i de externa handlarnas försäljning och på traditionell rörelsemarginal före av- och nedskrivningar. Bedömningen är att rörelseresultat före av- och nedskrivningar blir positivt för helåret 2019.

  Nelly ökar omsättning och vinst
  Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken.

  Nellys satsning på lönsam tillväxt ledde till att antalet besök ökade 7 procent, antalet ordrar 12 procent, antalet kunder 15 procent och genomsnittlig kundkorg med 5 procent i kvartalet. Detta resulterade i att omsättningen ökade 11 procent. 44 procent av försäljningen var egendesignade varor. Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades något till 24 miljoner kronor. I underliggande lönsamhet är det en avsevärd förbättring eftersom förra årets rörelseresultat påverkades positivt med 6 miljoner kronor genom avyttringen av Members.com.

  Nelly har en framgångsrik tillväxtstrategi och vi höjer nu målet för tillväxt med oförändrat mål för rörelsemarginal.

  Finansiell handlingsfrihet
  Qliro Groups bruttoresultat och rörelseresultat före avskrivningar ökade under kvartalet. Våra tre bolag har starka positioner i dynamiska och växande segment av e-handeln. Därutöver har vi en stark finansiell ställning. Gruppens kassa uppgick till 577 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 301 miljoner kronor. Våra bolag har starka marknadspositioner och är drivande i skiftet mot digital handel.

  Stockholm, 19 oktober 2018
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef


  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER TREDJE KVARTALET

  Konsoliderad situation
  Konsoliderad situation uppkom när dotterbolaget Qliro AB (kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn) utifrån Tillsynsförordningen ansågs utgöra den huvudsakliga verksamheten i koncernen, vilket inträffade vid det andra kvartalets slut då Qliro AB utgjorde mer än hälften av koncernens balansomslutning. Den konsoliderade situationen består av moderbolaget Qliro Group AB och Qliro AB och har tilldelats ett särskilt institutnummer. Vissa regler för kreditmarknadsbolaget omfattar därmed också moderbolaget, som kapitaltäckningsregelverket. Den konsoliderade situationen (moderbolaget och Qliro AB) var välkapitaliserad per 30 september 2018.

  Kristoffer Väliharju VD på CDON Marketplace
  Den 13 september 2018 meddelades att Kristoffer Väliharju utsetts till VD på CDON Marketplace. Kristoffer hade varit Chief Operating Officer på CDON Marketplace sedan juni 2017 och ersatte Magnus Fredin som efter tre år valt att lämna. Kristoffer har tidigare erfarenhet från positioner på Dustin och Dell.

  Anna Ullman Sersé VD på Nelly
  Den 9 oktober meddelades att Anna Ullman Sersé utsetts till permanent VD på Nelly. Dessförinnan var hon Interim Head of Nelly sedan april 2018 och Head of Business Development på Qliro Group sedan 2016. Anna var tidigare managementkonsult på Accenture Interactive.

  Nya finansiella mål
  Styrelsen i Qliro Group beslöt den 18 oktober att sätta nya finansiella målen i dotterbolagen. Ytterligare information finns i separat pressmeddelande samt på sid 3 i denna rapport.

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, ring:
  Sverige 08 5033 6574
  UK +44 330 336 9125
  US +1 929 477 0324
  PIN-koden för att delta 8827683. Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com. 

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 klockan 8.

  Prenumerera