Skicka ett meddelande

  Qliro Group har avslutat CEOs och CFOs deltagande i incitamentsprogram 2016 och 2017

  2018-05-31 11:25 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) har avslutat Qliro Groups CEOs och CFOs deltagande i de aktiebaserade incitamentsprogrammen som lanserades 2016 och 2017 (”PSP 2016 och 2017”) och tilldelat CEO och CFO stamaktier som tjänats in under PSP 2016 och 2017. Som tidigare kommunicerats i handlingarna till Qliro Groups årsstämma 2018 har det gjorts en bedömning att PSP 2016 och 2017 inte är förenliga med de särskilda ersättningsregler för kreditinstitut som kommer att bli tillämpliga i förhållande till Qliro Group i en konsoliderad situation.

  Qliro Group har i handlingarna till årsstämma 2018 (som hållits tillgängliga på Qliro Groups hemsida sedan 17 april 2018 samt framlagts på årsstämman 22 maj 2018) meddelat:

  • att Qliro Group och dess dotterbolag Qliro AB (Qliro Financial Services) förväntas bilda en så kallad konsoliderad situation vid en senare tidpunkt under 2018 och att de ersättningsregler som gäller för kreditinstitut då även kommer att gälla för ledande befattningshavare i Qliro Group;
  • att, som en följd av detta, kommer Qliro Groups befintliga aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram PSP 2016 och 2017 inte att vara förenliga med nämnda ersättningsregler i förhållande till Qliro Groups CEO och CFO;
  • att, med beaktande av det ovannämnda, styrelsen beslutat att avveckla PSP 2016 och 2017 genom att lösa samtliga aktierätter som tilldelats CEO och CFO inom ramen för PSP 2016 och 2017 och tilldela dem stamaktier som Qliro Group haft i eget innehav; och
  • att aktierätterna värderats till marknadsvärde av en oberoende värderare (PwC) som tillämpat en allmänt accepterad värderingsmodell.

  CEO har tilldelats 264 479 stamaktier och CFO 155 987 stamaktier. Efter detta har CEO 449 479 stamaktier och CFO 235 987 stamaktier i Qliro Group.

  I samband med detta har CEO och CFO ingått aktieåterköpsavtal med Qliro Group avseende de tilldelade stamaktierna, vilket medför begränsningar i möjligheten att överlåta stamaktierna under en period som motsvarar den ursprungliga löptiden i PSP 2016 och 2017.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, IR-chef
  Telefon: +46 736511363
  E-post: ir@qlirogroup.com 

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera