Skicka ett meddelande

  Qliro Group – Årsstämma 2019

  2019-05-07 12:30 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2018.

  Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 877 121 136 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2018.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Andreas Bernström, Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik, Jessica Pedroni Thorell och Erika Söderberg Johnson. Vidare omvalde stämman Christoffer Häggblom som styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott samt till revisorn.

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2018 och ett syntetiskt köpoptionsprogram med en liknande struktur som de syntetiska köpoptionsprogrammen som årsstämman beslutat om 2016-2018 som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag Qliro Financial Services (Qliro AB) samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmens villkor.

  Årsstämman beslutade även om en ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet och beslutade att Qliro Groups aktiekapital ska minskas från 309 989 558 kronor till 154 994 779 kronor. Verkställigheten av årsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet är villkorat av att relevanta myndigheter lämnar tillstånd.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erika Söderberg Johnson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Daniel Mytnik samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.
  Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Christoffer Häggblom samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare utsåg styrelsen Lennart Jacobsen och Erika Söderberg Johnson som Qliro Groups ledamöter i utskottet för konsoliderad situation.

  För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: +46 736 511 363
  E-post: ir@qlirogroup.com

      
  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera