Skicka ett meddelande

  Qliro Group – Årsstämma 2018

  2018-05-22 13:10 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2017.

  Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 668 441 441 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2017.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Daniel Mytnik, Jessica Pedroni Thorell och Erika Söderberg Johnson samt valde Andreas Bernström och Lennart Jacobsen till nya styrelseledamöter. Vidare valde stämman Christoffer Häggblom till styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen (att gälla till dess beslut om förändring av ordning för valberedningen fattas av bolagsstämman).

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2017 och ett syntetiskt köpoptionsprogram (med en liknande struktur som de syntetiska köpoptionsprogrammen som årsstämman beslutat om 2016 och 2017) som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag Qliro Financial Services (Qliro AB) samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmens villkor.

  Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmen, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 807 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget.

  Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.

  Årsstämman beslutade att avslå förslag från aktieägare.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erika Söderberg Johnson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Daniel Mytnik samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.
  Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Christoffer Häggblom samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta: 

  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef Tfn: +46 10 703 20 00 

  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: +46 736 511 363
  E-post: ir@qlirogroup.com
   

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera