Skicka ett meddelande

  Qliro Group – Årsstämma 2017

  2017-05-08 17:05 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2016.

  Årstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 709 918 343 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Caren Genthner-Kappesz, Lars-Johan Jarnheimer, Daniel Mytnik samt Peter Sjunnesson och valde Christoffer Häggblom, Erika Söderberg Johnson samt Jessica Thorell till nya styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Det noterades att den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att ersätta Cronie Wallquist som huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode till styrelsen och revisorn samt ordning för valberedningen.

  Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2016 och ett syntetiskt köpoptionsprogram (med en liknande struktur som det syntetiska köpoptionsprogrammet som årsstämman beslutat om 2016) som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag/segment Qliro Financial Services samt om överlåtelse av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmens villkor.

  Årsstämman beslutade även om åtgärder för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i programmen, innefattande bemyndiganden för styrelsen att besluta om nyemission av högst 4 550 000 C-aktier och återköpa samtliga C-aktier i bolaget.

  Årsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många av bolagets egna stamaktier, att Qliro Groups innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Qliro Group.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erika Söderberg Johnson utsågs till ordförande i revisionsutskottet och

  Daniel Mytnik samt Peter Sjunnesson utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Christoffer Häggblom samt Jessica Thorell utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

  Prenumerera