Offentliggörande av prospekt avseende Nellys företrädesemission - Nelly Group

  Skicka ett meddelande

  Offentliggörande av prospekt avseende Nellys företrädesemission

  2023-03-17 14:10 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Prospektet avseende Nelly Group ABs (publ) ("Nelly") företrädesemission har idag den 17 mars 2023 godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

  Prospektet finns tillgängligt på Nellys webbplats, www.nellygroup.com, samt på Avanzas hemsida för aktuella erbjudanden, www.avanza.se/borsintroduktioner-emissioner.html, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

  Rådgivare

  Avanza Bank agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Nelly i samband med företrädesemissionen.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com samt nlyman.com och har ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  VIKTIG INFORMATION

  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nelly. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nelly kommer endast att ske genom det prospekt som Nelly offentliggör idag. Prospektet innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i prospektet.

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Nelly har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

  Prenumerera