Nellys företrädesemission övertecknad - Nelly Group

  Skicka ett meddelande

  Nellys företrädesemission övertecknad

  2023-04-12 17:30 - Regulatoriskt pressmeddelande

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

  Sammanräkningen av resultatet i företrädesemissionen i Nelly Group AB (publ) ("Nelly") visar att 10 382 620 stamaktier har tecknats med stöd av teckningsrätter. Återstående 1 606 392 stamaktier har tilldelats dem som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Nelly tillförs cirka 53 MSEK före emissionskostnader.

  • Utfallet visar att 10 382 620 stamaktier, motsvarande cirka 87 procent av de erbjudna aktierna i företrädesemissionen, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 2 950 973 aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således övertecknad och tillsammans motsvarar teckningarna cirka 111 procent av företrädesemissionen. Garantiåtagandena från Bolagets tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum kommer därmed inte att tas i anspråk.
  • Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske idag den 12 april 2023. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning och betalning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.
  • Nelly kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 53 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Nellys aktiekapital med 11 989 012 SEK från 18 494 973 SEK till 30 483 985 SEK genom utgivandet av 11 989 012 nya stamaktier. Antalet aktier i Nelly kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 30 483 985 (varav 30 015 278 stamaktier och 468 707 C-aktier).
  • Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 17 april 2023. De nya aktierna tecknade med och utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 21 april 2023 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 25 april 2023.

  – Vi är nöjda med det stöd som både befintliga och nya aktieägare visat oss i företrädesemissionen. Nu ser vi fram emot att med säkrad likviditet fortsätta bygga Nelly, ett av Nordens starkaste varumärken för unga kvinnor” säger Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD på Nelly.

  Rådgivare

  Avanza Bank agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Nelly i samband med Företrädesemissionen.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com samt nlyman.com och har ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  VIKTIG INFORMATION

  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nelly.

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Nelly har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

  Prenumerera