Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK - Nelly Group

  Skicka ett meddelande

  Nelly offentliggör villkoren för den fullt säkerställda företrädesemissionen om cirka 53 MSEK

  2023-03-10 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ) ("Nelly" eller "Bolaget") offentliggjorde den 3 februari 2023 att styrelsen beslutat om en fullt säkerställd nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023. Nellys styrelse har idag beslutat om villkoren för Företrädesemissionen om cirka 53 MSEK.

  Sammanfattning

  • Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Nelly erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) stamaktier.[1] Aktieägare har möjlighet att sälja överskjutande teckningsrätter på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med 3 april 2023.
  • Teckningskursen är 4,42 SEK per stamaktie, vilket innebär att Nelly om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs cirka 53 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.
  • Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 21 mars 2023 och teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2023 till och med den 6 april 2023.
  • Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 14 mars 2023. 
  • Nellys tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum som tillsammans innehar cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Nelly, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman, att teckna stamaktier i Företrädesemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar samt lämnat vederlagsfria garantiåtaganden för sina respektive pro rata-andelar av den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsförbindelser. Därmed omfattas hela Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

  Villkor för Företrädesemissionen

  Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare i Nelly erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) stamaktier.[2] Aktieägarna har möjlighet att sälja överskjutande teckningsrätter på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med 3 april 2023.

  För det fall att inte samtliga nya stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter enligt följande fördelningsgrunder.

  • i första hand ska tilldelning av nya stamaktier ske till dem som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och för det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till dessa ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av stamaktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning,
  • i andra hand ska tilldelning av nya stamaktier ske till dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal stamaktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning, och
  • för det tredje ska eventuella återstående nya stamaktier tilldelas Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum i egenskap av emissionsgaranter i enlighet med de villkor och förutsättningar som framgår av respektive garantiåtagande.

  Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Nellys aktiekapital öka med högst 11 989 012 SEK från 18 494 973 SEK till högst 30 483 985 SEK genom utgivandet av högst 11 989 012 nya stamaktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet aktier i Nelly att uppgå till högst 30 483 985.

  Teckningskursen är 4,42 SEK per stamaktie, vilket innebär att Nelly om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs cirka 53 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK.

  Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 21 mars 2023. Teckningsperioden löper från och med den 23 mars 2023 till och med 6 april 2023. Handel i teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med 3 april 2023 och handeln i BTA (betald tecknad aktie) under perioden från och med 23 mars 2023 till och med 17 april 2023.

  För de aktieägare som avstår att teckna stamaktier i Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om totalt 11 989 012 nya aktier, motsvarande cirka 39,33 procent av det totala antalet aktier i Nelly efter Företrädesemissionen. Dessa aktieägare kan kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter

  Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma som kommer hållas den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Kallelsen till extra bolagsstämman finns tillgänglig på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Teckningsförbindelser och garantiåtaganden

  Nellys tre största aktieägare Rite Ventures, Stefan Palm (genom bolag) och Mandatum som tillsammans innehar cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i Nelly, har åtagit sig att rösta för Företrädesemissionen vid extra bolagsstämman, att teckna stamaktier i Företrädesemissionen motsvarande sina respektive pro rata-andelar samt lämnat vederlagsfria garantiåtaganden för sina respektive pro rata-andelar av den del av Företrädesemissionen som inte omfattas av teckningsförbindelser. Därmed omfattas hela Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

  Rite Ventures kan till följd av infriandet av sin teckningsförbindelse eller sitt garantiåtagande komma att inneha mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Nelly. Den maximala andelen av aktierna och rösterna i Nelly som Rite Ventures kan komma att inneha om hela garantiåtagandet skulle komma att infrias är 35,05 procent. Rite Ventures har av Aktiemarknadsnämnden fått dispens från budplikt i händelse av att Rite Ventures aktieinnehav i Nelly genom infriandet av teckningsförbindelsen eller garantiåtagandet skulle uppgå till 30 procent eller mer av röstetalet i Bolaget. Ett villkor för Aktiemarknadsnämndens beslut att medge Rite Ventures dispens från budplikt till följd av infriande av garantiåtagandet är att emissionsbeslutet godkänns av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, varvid ska bortses från de aktier som innehas och på stämman företräds av Rite Ventures. Aktiemarknadsnämnden har vidare meddelat att budplikt uppkommer om Rite Ventures i Företrädesemissionen uppnår ett aktieinnehav om 30 procent eller mer av röstetalet i Nelly och Rite Ventures sedermera förvärvar ytterligare aktier i Bolaget och därmed ökar sin röstandel.

  Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

  Datum Händelse
  14 mars 2023 Extra bolagsstämma för godkännande av bland annat styrelsens beslut om Företrädesemissionen
  17 mars 2023 Offentliggörande av prospekt
  17 mars 2023 Sista dag för handel inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
  20 mars 2023 Första dag för handel exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
  21 mars 2023 Avstämningsdag för rätt till deltagande i Företrädesemissionen
  23 mars – 6 april 2023 Teckningsperiod
  23 mars – 3 april 2023 Handel med teckningsrätter
  23 mars – 17 april 2023 Handel med BTA (betald tecknad aktie)
  12 april 2023 Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

  Rådgivare

  Avanza Bank agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Nelly i samband med Företrädesemissionen.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  ir@nelly.com

  Denna information är sådan information som Nelly Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2023 kl. 08:00.

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com samt nlyman.com och har ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  VIKTIG INFORMATION

  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan till att teckna, förvärva eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nelly. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Nelly kommer endast att ske genom det prospekt som Nelly avser att offentliggöra på Bolagets webbplats efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om Bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras av Nelly.

  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i Företrädesemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av Nelly har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om Företrädesemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

  [1] Exklusive aktier i eget förvar. Nelly innehar per dagen för detta pressmeddelande 42 747 stamaktier och 468 707 aktier av serie C i eget förvar, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.
  [2] Exklusive aktier i eget förvar. Nelly innehar per dagen för detta pressmeddelande 42 747 stamaktier och 468 707 aktier av serie C i eget förvar, som inte ger rätt till deltagande i Företrädesemissionen.

  Prenumerera