Skicka ett meddelande

  Nelly Groups årsstämma 2022

  2022-05-12 11:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ) ("Nelly Group") höll idag årsstämma. Årsstämman genomfördes endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

  Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli och Josephine Salenstedt samt om nyval av Sandra Backlund, Daniel Hörnqvist och Stefan Palm. Mathias Pedersen omvaldes till styrelseordförande.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat ska föras över i ny räkning.

  Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

  Årsstämman beslutade även att:

  · godkänna styrelsens ersättningsrapport.

  · fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.

  · omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

  · inrätta ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och att överlåta egna stamaktier till deltagarna i programmet.

  · bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. Högst så många stamaktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Nelly Group. Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma (i) på Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter. Högst så många stamaktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

  · bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier i Nelly Group vid tidpunkten för årsstämman. Nyemission av stamaktier ska kunna genomföras med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller flera investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på bolagets webbplats www.nellygroup.com.

  Prenumerera