Skicka ett meddelande

  Nelly Group AB (publ) (”Nelly”) höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

  2023-05-31 10:41 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Daniel Hörnqvist, Stefan Palm och Josephine Salenstedt samt om nyval av Ebba Ljungerud, Axel Medefelt och Lennart Sparud. Ebba Ljungerud valdes till ny styrelseordförande.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat ska föras över i ny räkning.

  Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

  Årsstämman beslutade även att:

  • godkänna styrelsens ersättningsrapport.
  • fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
  • omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Mathias Arvidsson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2024, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 25 procent av det totala antalet aktier i Nelly vid tidpunkten för årsstämman. Nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,2 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  Prenumerera