Skicka ett meddelande

  Kommuniké från Qliro Groups extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 – beslut om utdelning av dotterbolaget CDON

  2020-10-26 11:05 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group”) har idag hållit en extra bolagsstämma. Stämman beslutade om utdelning av samtliga aktier i dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till stamaktieägarna i Qliro Group.

  Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON till stamaktieägarna i Qliro Group. Trettio (30) stamaktier i Qliro Group medför rätt till en (1) aktie i CDON. Om det nuvarande aktieinnehavet i Qliro Group inte är jämnt delbart med trettio (30) kommer avrundning ske nedåt till närmaste antal hela aktier. Överskjutande andelar kommer inte delas ut, utan sådana andelar av aktier i CDON kommer att sammanläggas till hela aktier som efter det att CDON:s aktier tagits upp till handel vid Nasdaq First North Growth Market kommer att säljas genom ett värdepappersinstituts försorg. Något courtage kommer inte att utgå i samband med sådan försäljning och likviden, det vill säga ersättning för fraktionerna, kommer att utbetalas till aktieägarna via Euroclear Sweden AB. C-aktier i Qliro Group eller eventuella stamaktier som Qliro Group innehar självt på avstämningsdagen medför inte någon rätt till aktier i CDON.

  Vid extra bolagsstämman bemyndigades vidare styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning. Aktierna i CDON förväntas upptas till handel vid Nasdaq First North Growth Market i november 2020.

  Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i Qliro Group på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i CDON. Det sker således inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med utdelningen av CDON till Qliro Groups stamaktieägare.  

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736-511363

  E-post: ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group driver modevarumärket Nelly.com och den ledande nordiska marknadsplatsen CDON. I slutet av september 2020 delades Qliro AB ut till Qliro Groups aktieägare. Qliro Group ska byta namn till Nelly Group för att spegla bolagets fokus på Nelly. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera