Skicka ett meddelande

  Kommuniké från Qliro Groups årsstämma 2020

  2020-05-12 10:50 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2019.

  Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 953 187 190 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Andreas Bernström, Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik och Jessica Pedroni Thorell. Vidare omvalde stämman Christoffer Häggblom som styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott samt till revisorn.

  Årsstämman godkände nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  Årsstämman beslutade även om ändringar av bolagsordningen som bland annat tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman, samt förlängde den tid under vilken villkoret för bolagets namnbyte – till Nelly Group – ska vara uppfyllt till 31 december 2020. Villkoret, som beslutades vid extra bolagsstämman den 6 mars 2020, är att aktierna i dotterbolaget Qliro AB ska tagits upp till handel vid Nasdaq Stockholm.

  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i Qliro Group vid tidpunkten för årsstämman 2020.

  Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Daniel Mytnik utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Lennart Jacobsen samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.
  Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och Christoffer Häggblom samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare utsåg styrelsen Lennart Jacobsen och Mathias Pedersen som Qliro Groups ledamöter i utskottet för konsoliderad situation.
   

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736-511363

  E-post: ir@qlirogroup.com
   

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid-capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera