Skicka ett meddelande

  Kommuniké från Nelly Groups årsstämma 2021

  2021-05-12 14:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Nelly Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

  Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2020.

  Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 155 805 615 kronor, förs över i ny räkning.

  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2020.

  Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Mathias Pedersen, Maj-Louise Pizzelli, Josephine Salenstedt och Stina Westerstad. Vidare omvalde stämman Mathias Pedersen som styrelseordförande.

  Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

  Årsstämman fastställde arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott samt till revisorn samt godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

  Årsstämman fastställde en ny instruktion för valberedningen.

  Årsstämman beslutade även att ändra styrelsens säte i bolagsordningen, innebärande att sätet flyttas från Stockholm till Borås. Bolagsstämma ska kunna hållas i Borås och Stockholm.

  Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i Nelly Group vid tidpunkten för årsstämman 2021.

  Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på Nelly Groups hemsida www.nellygroup.com under rubriken ”Årsstämma 2021” (som finns under avsnittet ”Styrning”).

  För mer information, vänligen kontakta:
  John Afzelius, CFO
  +46 703 510 987
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group
  Nelly Group driver Nelly som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet ”NELLY”.

  Prenumerera