Skicka ett meddelande

  Kommuniké från extra bolagsstämma i Nelly Group AB 16 december 2020

  2020-12-16 15:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Pressmeddelande 30 november 2020

  Nelly Group AB ("Nelly Group") har idag, onsdagen den 16 december 2020, hållit en extra bolagsstämma.

  Sammanläggning av aktier och bolagsordningsändring
  Den extra bolagsstämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier (både stamaktier och C-aktier), varvid tio befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10). Antalet aktier i bolaget kommer att uppgå till 18 494 973 och aktiens kvotvärde kommer att uppgå till 10,00 kronor när sammanläggningen har registrerats. Stämman beslutade också att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Om en aktieägares innehav av aktier av visst slag inte motsvarar ett fullt antal nya aktier av samma slag, kommer överskjutande aktier att övergå i bolagets ägo på avstämningsdagen för sammanläggningen. Överskjutande aktier kommer därefter att säljas på bolagets bekostnad av Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, varvid berörda aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Tidplanen för sammanläggningen kommer att kommuniceras i ett separat pressmeddelande.

  Vidare beslutade stämman om ändringar av bolagsordningens gränser för antal aktier för att möjliggöra sammanläggningen.

  Beslut om incitamentsprogram och överlåtelse av egna aktier till deltagarna
  Den extra bolagsstämman beslutade att inrätta ett incitamentsprogram avsett för Kristina Lukes (VD), John Afzelius (som har utsetts till Nelly Groups CFO fr o m 1 april 2021) samt Maria Segergren (inköpschef/CPO) ("Ägarprogram 2020"). För att få delta i Ägarprogram 2020 måste deltagarna investera privat i Nelly Group genom förvärv av aktier i bolaget. Deltagarna kan tillsammans tilldelas högst 100 000 aktier ("Ägaraktier") inom programmet, innebärande en maximal utspädning om cirka 0,55 procent av aktiekapitalet och rösterna i Nelly Group, baserat på antalet aktier i bolaget efter sammanläggningen. Ägaraktierna kommer att intjänas linjärt under perioden från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2027. Intjäning förutsätter att deltagarna har förvärvat och under hela intjänandeperioden behållit aktier i Nelly Group motsvarande det antal Ägaraktier som deltagaren har tilldelats. Om deltagares anställning i Nelly Group avslutas under intjänandeperioden kommer deltagaren att förlora rätten till samtliga eller delar av sina Ägaraktier, beroende på tidpunkten för och anledningen till att anställningen har upphört.

  Stämman beslutade vidare om omvandling av högst 100 000 C-aktier som innehas av Nelly Group till stamaktier, och att dessa därefter ska kunna överlåtas av styrelsen till deltagarna i enlighet med villkoren för Ägarprogram 2020.

  Val av nya styrelseledamöter, val av styrelseordförande och fastställande av styrelsearvoden
  Den extra bolagsstämman beslutade att välja Louise Nylén, Maj-Louise Pizzelli, och Stina Westerstad till nya styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, till ersättande av Daniel Mytnik och Lennart Jacobsen som har lämnat sina styrelseuppdrag i Nelly Group idag. Vidare valde stämman Mathias Pedersen till styrelsens ordförande.

  Den extra bolagsstämman beslutade också om en minskning av arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma som fastställdes på årsstämman 2020.

  Antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  Den extra bolagsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, för att anpassa riktlinjerna efter de ändringar som har skett i koncernen i form av utdelning av de tidigare dotterbolagen Qliro AB och CDON AB till Nelly Groups aktieägare.

  För mer information
  Niclas Lilja, Investor Relations Nelly Group
  +46 736 511 363
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group
  Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,2 miljoner kunder och omsätter 1,4 miljarder kronor per år. Nelly Group hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid cap-segmentet med kortnamnet ”NELLY”.

  Prenumerera