Skicka ett meddelande

  Kallelse till extra bolagsstämma

  2023-02-03 08:30 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 09.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen.

  Kallelsen, inklusive styrelsens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Deltagande

  Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 6 mars 2023, och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 mars 2023.

  För att få delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per måndagen den 6 mars 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 8 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  Deltagande i stämmolokalen

  Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 mars 2023. Anmälan kan göras på Nellys webbplats www.nellygroup.com, via e-post till info@computershare.se, på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före extra bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Deltagande genom poströstning

  Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å Nellys vägnar) tillhanda senast onsdagen den 8 mars 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se eller per post till Computershare AB, "Nellys Extra Bolagsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

  Föreslag till dagordning

  1. Extra bolagsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om extra bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, innefattande beslut om:
  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier,
  2. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för att möjliggöra nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna,
  3. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna,
  4. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier, och
  5. ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

  8. Beslut om:

  1. ändring av bolagsordningen för att möjliggöra minskning av aktiekapitalet, och
  2. minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier.

  9. Extra bolagsstämmans avslutande.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD
  + 46 70 300 92 11
  ir@nelly.com

  Om Nelly Group

  Nelly Group driver nelly.com som är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor samt nlyman.com. Kärnan är det egna varumärket i kombination med digital försäljning direkt till vår målgrupp. Nelly har skapat ett starkt engagemang genom hög modegrad och digital marknadsföring. Bolaget har 1,1 miljoner kunder och omsätter 1,3 miljarder kronor per år. Koncernen hette tidigare Qliro Group. Nelly Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i small cap-segmentet med kortnamnet "NELLY".

  Prenumerera