Skicka ett meddelande

  Kallelse till årsstämman 2023

  2023-04-28 14:45 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940, ("Nelly") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 maj 2023 kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning på förhand i enlighet med bolagsordningen.

  Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Deltagande

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 23 maj 2023, och anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 25 maj 2023.

  För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 23 maj 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 25 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  Deltagande i stämmolokalen

  Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta till Nelly senast torsdagen den 25 maj 2023. Anmälan kan göras på Nellys webbplats www.nellygroup.com, via e-post till info@computershare.se, på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare ska i anmälan ange sitt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Om en aktieägare företräds av ombud i stämmolokalen bör en skriftlig och daterad fullmakt, och registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för juridisk person, skickas till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com.

  Deltagande genom poströstning

  Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB tillhanda senast torsdagen den 25 maj 2023. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Poströstningsformuläret kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se eller per post till Computershare AB, "Nellys Årsstämma 2023", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID via länk som finns på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Nellys webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

  Förslag till dagordning

  1. Årsstämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid årsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
  11. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
  12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
  14. Val av styrelseledamöter:
  1. Daniel Hörnqvist (omval, valberedningens förslag).
  2. Stefan Palm (omval, valberedningens förslag).
  3. Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
  4. Ebba Ljungerud (nyval, valberedningens förslag).
  5. Axel Medefelt (nyval, valberedningens förslag).
  6. Lennart Sparud (nyval, valberedningens förslag).
  1. Val av styrelseordförande.
  2. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
  3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
  4. Årsstämmans avslutande.

  Prenumerera