Skicka ett meddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  2020-04-07 17:45 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm.
  Särskilda åtgärder mot bakgrund av spridningen av coronaviruset
  Den fortsatta utvecklingen av spridningen av coronaviruset (COVID-19) är alltjämt svår att med någon säkerhet bedöma. Qliro Group följer utvecklingen noggrant. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, medarbetare m fl har Qliro Group beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman, bland annat kommer följande åtgärder att vidtas:

  – Inregistrering sker först från kl. 9.45.

  – Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.

  – Det kommer inte att hållas några anföranden av Qliro Groups VD eller styrelseordförande och presentationen av förslag kommer att minimeras.

  – Deltagande från ledningen och styrelsen kommer att begränsas.

  Qliro Group följer noga effekterna av coronautbrottet i Sverige, och kan i händelse av uppdaterade instruktioner eller rekommendationer från regeringen eller andra relevanta myndigheter komma att besluta om att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med stämman. Ytterligare information och uppdateringar avseende de särskilda åtgärderna mot bakgrund av spridningen av coronaviruset finns tillgängligt på bolagets hemsida www.qlirogroup.com.

   

  ANMÄLAN M.M.
  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 6 maj 2020, och

  • anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 6 maj 2020. Anmälan görs på bolagets hemsida www.qlirogroup.com, på telefon 0771-246 400 eller med post till Computershare AB "Qliro Groups årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

  Aktieägare ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 6 maj 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

  För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

  VIKTIG INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT INTE DELTA I STÄMMAN PÅ PLATS PERSONLIGEN

  Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset, uppmanar Qliro Group alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara personligen vid årsstämman delta via ombud. Fullmaktsformulär och information om fullmaktstjänster inför årsstämman 2020 finns tillgängligt på bolagets hemsida www.qlirogroup.com.

  Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör utöver fullmakten skicka behörighetshandlingar till Computershare AB "Qliro Groups årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm, i god tid före årsstämman.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Årsstämmans öppnande.

  2. Val av ordförande vid årsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringsmän.
  6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
  9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
  13. Val av styrelseledamöter:

  1. Andreas Bernström (omval, valberedningens förslag).

  2. Christoffer Häggblom (omval, valberedningens förslag).
  3. Lennart Jacobsen (omval, valberedningens förslag).
  4. Daniel Mytnik (omval, valberedningens förslag).
  5. Jessica Pedroni Thorell (omval, valberedningens förslag).

  1. Val av styrelseordförande.

  2. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
  3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  4. Beslut om ändring av bolagsordningen.
  5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av stamaktier.
  6. Årsstämmans avslutande.

  VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

  Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att advokaten Tone Myhre-Jensen väljs till ordförande vid årsstämman.

  Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 11, 13 (a)-(e) och 14)

  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

  Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Andreas Bernström, Christoffer Häggblom, Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik och Jessica Pedroni Thorell.

  Valberedningen föreslår omval av Christoffer Häggblom som styrelseordförande.

  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)

  Valberedningen föreslår att arvodet för arbetet i styrelsen och styrelsens ersättnings- och revisionsutskott, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat.

  Valberedningens förslag innebär ett arvode om:

  • 670 000 kronor till styrelsens ordförande,

  • 325 000 kronor till var och en av de fyra övriga styrelseledamöterna,
  • 150 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet,
  • 75 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, samt
  • 75 000 kronor till var och en av de två av Qliro Group utsedda ledamöterna i utskottet för konsoliderad situation.

  Totalt uppgår arvodet för arbete i styrelsen och dess utskott till 2 571 000 kronor.

  Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

  Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor (punkt 15)

  I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslår valberedningen att Qliro Group ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. KPMG AB har informerat Qliro Group om att den auktoriserade revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om KPMG AB omväljs till revisor.

  Styrelsens beslutsförslag

  Resultatdisposition (punkt 9)

  Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 953 187 190 kronor, förs över i ny räkning.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 16)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group. För närvarande anses Qliro Groups VD och CFO samt VD:arna i dotterbolagen Qliro, CDON och Nelly (totalt fem personer) vara ledande befattningshavare i Qliro Group.

  Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman den 12 maj 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman, som exempelvis ordinarie styrelsearvode och långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

  Riktlinjernas främjande av Qliro Group-koncernens affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

  Qliro Groups strategi sedan juni 2018 är att driva Qliro, CDON och Nelly som tre självständiga bolag.

  Qliro erbjuder digitala finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliros affärsstrategi innebär i korthet att Qliro, genom fortsatt produktutveckling och fortsatt expansion på den nordiska e-handelsmarknaden, ska stärka sin position som en av de främsta aktörerna inom betalningslösningar till större e-handlare i Norden. Vid sidan av betalningslösningarna ska Qliro även fortsätta att utveckla den digitala bankingplattformen och erbjudanden till konsumenter.

  CDON är en ledande nordisk marknadsplats på nätet med ett mycket brett sortiment från över 1000 handlare. CDON:s affärsmodell är att erbjuda de externa handlarna att driva försäljning på CDON mot en provision. Detta kompletteras med att CDON köper in produkter i eget lager som säljs vidare till främst konsumenter. CDON ska fortsätta stärka positionen som Nordens ledande marknadsplats bl a genom att ansluta e-handlare som har starka positioner i sina respektive kategorier samt nischade mindre e-handlare för bredden.

  Nelly har ett av Nordens starkaste varumärken inom mode på nätet bland unga kvinnor. Nellys affärsmodell bygger på en kärna av egna varumärken i egen design och ett kompletterande utbud av utvalda mode- och skönhetsprodukter från 300 varumärken. Nelly ska fortsätta stärka sina egna varumärken och ständigt vara i framkant inom digital marknadsföring och försäljning. Bolaget ska fortsätta att inspirera med utvalda trender och mode för sin målgrupp.

  En förutsättning för att Qliro Group-koncernen ska kunna förverkliga sin affärsstrategi och tillvarata koncernbolagens långsiktiga intressen, inklusive deras hållbarhet, är att Qliro Group kan attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara nordiska företag, främst nordiska företag verksamma inom e-handel och detaljhandel med konsumentnära varumärken och produkter samt nordiska kreditmarknadsbolag och banker som specialiserar sig inom e-handelsbetalningar, digital konsumentfinansiering, privatlån och sparkonton. Dessa riktlinjer ska därför möjliggöra att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Samtidigt ska Qliro Groups ersättningssystem vara förenligt med och främja en sund och effektiv riskhantering samt motverka ett överdrivet risktagande.

  Ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group ska såväl på kort som lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt det ekonomiska utfallet i Qliro Group och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas. Därför ska de ledande befattningshavarna få ersättning enligt principen belöning efter prestation.

  Styrelsen bedömer att möjlighet till rörlig ersättning och deltagande i eventuella långsiktiga incitamentsprogram tillsammans med en välavvägd fast ersättning ger förutsättningar för att Qliro Group ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare, samtidigt som utformningen av och villkoren för den rörliga ersättningen stödjer en ansvarsfull och sund riskhantering likväl som bolagets tillväxtstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

  Former för ersättning

  Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter:

  • fast kontantlön,

  • rörlig kontantersättning,
  • möjlighet att delta i långsiktiga (i) aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram som bolagsstämman beslutar om och / eller (ii) kontantbaserade incitamentsprogram,
  • pensionsförmåner, samt
  • övriga sedvanliga förmåner.

  Fast kontantlön

  De ledande befattningshavarnas fasta kontantlön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation. Den fasta ersättningen ska även utgöra en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna till noll.

  Rörlig kontantersättning

  Qliro Groups VD och CFO har för närvarande inte rätt till kortsiktig rörlig kontantersättning. De övriga ledande befattningshavarnas kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål rörande tillväxt och värdeskapande för det dotterbolag de ansvarar för har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella) som mäts under ett år. Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja Qliro Groups utveckling både på kort och lång sikt och på så sätt främja Qliro Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive bolagets hållbarhet. Rörlig kontant ersättning kan högst uppgå till 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön.

  Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 100 procent av den fasta årliga kontantlönen. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

  Styrelsen ska även överväga att besluta att en del av de ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska investeras i aktier eller aktiekursrelaterade instrument i Qliro Group.

  Långsiktiga aktierelaterade och kontantbaserade incitamentsprogram

  Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska vara aktie- eller aktiekursrelaterade och därför inte omfattas av dessa riktlinjer, men kan även vara kontantbaserade. Långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram ska syfta till att säkerställa deltagarnas långsiktiga engagemang för värdetillväxten i Qliro Group och/eller dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen med aktieägarnas. De långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammen ska vara kopplade till förutbestämda nivåer för värdetillväxten i Qliro Groups dotterbolag samt främja verkställandet av Qliro Groups strategi att dela upp koncernen och kan årligen uppgå till högst 100 procent av den fasta årslönen.

  Fastställelse av kriterier för utbetalning av kontant rörlig ersättning och långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram samt rätt att i vissa fall kräva tillbaka utbetald ersättning

  När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning respektive långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram avslutats ska det bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för utvärderingen. När det gäller finansiella kriterier ska bedömningen baseras på den av Qliro Group senast offentliggjorda finansiella informationen. Ersättningsutskottet ska vid bedömningen säkerställa att det finns en koppling mellan ersättningen och Qliro Groups resultat. Vid fastställandet av ersättningarna ska ersättningsutskottet också beakta relevanta omständigheter avseende miljö, sociala förhållanden samt bolagsstyrning och anti-korruption (s.k. ESG).

  För att säkerställa att prestationer på vilka ersättningen har grundats visar sig vara hållbara över tid, ska Qliro Group ha rätt att enligt lag eller avtal, med de begränsningar som kan följa av lag eller avtal, helt eller delvis återkräva ersättning annan än fast kontantlön, pension och andra sedvanliga förmåner som har betalats ut på felaktiga grunder, till följd av uppgifter som visar sig vara uppenbart felaktiga (“claw-back”).

  Pension och övriga sedvanliga förmåner

  Pensionsutfästelserna är premiebestämda och tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionspremiernas storlek följer av Qliro Groups pensionsplan och ska i allt väsentligt motsvara avsättningsnivåerna som gäller enligt ITP 1-planen och ha de begränsningar i förhållande till den fasta årslönen som därmed följer. Inga avsättningar görs för lönedelar överstigande 60 inkomstbasbelopp beräknat på årlig basis. Rörlig kontantersättning ska som utgångspunkt inte vara pensionsgrundande. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år.

  Övriga förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. 

  Uppsägning och avgångsvederlag

  Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för arton månader för verkställande direktören och tolv månader för övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

  Ersättning till ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag

  För ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag gäller särskilda regler som följer av lag och föreskrifter från Finansinspektionen samt EBA:s riktlinjer för sund ersättningspolitik. Styrelserna i Qliro Group respektive Qliro AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar samtliga anställda i respektive bolag (innefattande VD och CFO i moderbolaget Qliro Group) och som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Utöver de riktlinjer som framgår ovan ska i huvudsak följande riktlinjer tillämpas i förhållande till ersättning för ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna:

  • Qliro Group och Qliro ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil utifrån ett antal olika kriterier.

  • Resultatbedömningen ska vid rörlig ersättning göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
  • Den rörliga ersättningen ska baseras på såväl den anställdas resultat som den berörda resultatenhetens och bolagets totala resultat. Vid bedömningen ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.
  • Minst 40-60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår till den anställda.
  • Rörlig ersättning ska endast betalas ut eller övergå till den anställda om det är försvarbart med hänsyn till bolagets finansiella situation och motiverat enligt bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdas resultat. Den rörliga ersättningen kan helt falla bort av dessa skäl.

  Lön och anställningsvillkor för anställda

  Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Qliro Groups anställda beaktats. Riktlinjerna avviker inte från de ersättningssystem som i allmänhet tillämpas inom Qliro Group för andra medarbetare (med undantag för att VD och CFO inte har rätt till kortsiktig kontantersättning). Även i andra avseenden bedöms ersättningen, ersättningsformerna och löneutveckling till ledande befattningshavare stå i samklang med löner och anställningsvillkor för andra anställda i Qliro Group. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i kommande ersättningsrapporter.

  Ersättning till styrelseledamöter

  Styrelseledamöter i moderbolaget, utsedda vid bolagsstämma, kan i särskilda fall erhålla ersättning för tjänster som utförs inom deras respektive specialistområden, men som faller utanför deras ordinarie styrelseuppgifter i moderbolaget. Ersättning för sådana tjänster ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

  Beslutsprocess

  Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Minst vart fjärde år ska styrelsen framlägga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för bolagsstämman att besluta om. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

  Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. 

  Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte de ledande befattningshavarna, i den mån de själva berörs av frågorna.

  Avvikelser från riktlinjerna

  Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall och för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets finansiella ställning, rätt att frångå riktlinjerna i de avseenden som avvikelsen inte omfattas av bestämmelser i Finansinspektionens föreskrifter eller EBA:s riktlinjer. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.

  Mer information om ersättning till ledande befattningshavare kommer att redovisas i årsredovisningen 2019 för Qliro Group. 

  Ändring av bolagsordningen (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan. En ny paragraf föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt genom att rösta per post före bolagsstämman. Styrelsen föreslår även att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen med anledning av lagändringar.

  Nuvarande lydelse

  Föreslagen lydelse
  § 1
  Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Bolagets företagsnamn är Qliro Group AB (publ).
  § 8, första stycket
  Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
  § 9
  Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

  Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

  Eftersom det föreslås att lägga in en ny paragraf 9 föreslås omnumrering ske, så att gamla § 9 blir § 10 och gamla § 10 blir § 11.

  Den extra bolagsstämman i Qliro Group den 6 mars 2020 beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelse om företagsnamn till Nelly Group AB (§ 1) och verksamhetsföremål (§ 3) för att anpassas till verksamheten efter den kommunicerade börsnoteringen av dotterbolaget inom betalningslösningar Qliro AB (Qliro Financial Services, QFS). Beslutet att ändra bolagsordningen var villkorat av att aktierna i QFS upptas till handel på Nasdaq Stockholm under första halvåret 2020.

  Styrelsen föreslår att tiden under vilket villkoret ska uppfyllas förlängs, så att det anses uppfyllt om aktierna i QFS upptas till handel under 2020. Om villkoret uppfylls ska § 1 och § 3 ha den lydelse som beslutades på extra bolagsstämman 2020, annars ska § 1 ha den lydelse som framgår ovan, och § 3 ska lämnas oförändrad. Bolagsordningen ska därför inte registreras innan bolagets styrelse bedömt om villkoret uppfyllts eller inte.

  Majoritetskrav

  Beslutet enligt denna punkt 17 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av stamaktier (punkt 18)

  Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission av stamaktier motsvarande högst 20 procent av det totala antalet i Qliro Group vid tidpunkten för denna årsstämma.

  Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning.

  Syftet med bemyndigandet, och skälet till den potentiella avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att enligt en accelererad tidplan anskaffa kapital från potentiella strategiska investerare, vilket även kan medföra operationella fördelar och synergier, inklusive accelererad tillgång till nya marknader.

  I den utsträckning nyemissioner av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor.

  Majoritetskrav

  Beslutet enligt denna punkt 18 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
   

  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 154 994 779 aktier, varav 149 774 779 stamaktier och 5 220 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 154 994 779 röster. Bolaget innehar för närvarande 5 220 000 egna C-aktier motsvarande 5 220 000 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket.

  Handlingar

  Årsredovisningen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, bolagsordningen i föreslagen lydelse, styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse och information om föreslagna styrelseledamöter kommer från och med idag att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets hemsida, www.qlirogroup.com, hos bolaget på adress Sveavägen 151 i Stockholm samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller skriftligen till adress Computershare AB "Qliro Groups årsstämma", Box 5267, 102 46 Stockholm.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Stockholm i april 2020
  QLIRO Group AB (PUBL)
  Styrelsen

  Övrigt

  Program vid årsstämman:

  Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 9.45.

  Stämmoförhandlingarna börjar klockan 10.00.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Qliro Group AB (publ) to be held on Tuesday 12 May 2020 at 10.00 a.m. at the company’s premises at Sveavägen 151 in Stockholm, Sweden, is available on www.qlirogroup.com.

   
  Om Qliro Group

  Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Prenumerera