Skicka ett meddelande

  KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

  2014-04-08 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Aktieägarna i CDON Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 maj 2014 klockan 10.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm.

  ANMÄLAN M.M.

  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

            dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken onsdagen den 7 maj 2014,
            dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 7 maj 2014 helst före klockan 13.00. Anmälan görs på bolagets webbplats www.cdongroup.com, på telefon 0771-246 400 eller skriftligen under adress: CDON Group AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

  Aktieägaren ska i anmälan ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd onsdagen den 7 maj 2014 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Sker deltagandet genom ombud eller ställföreträdare bör behörighetshandlingar sändas till CDON Group på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cdongroup.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

  FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1.                 Årsstämmans öppnande.
  2.                 Val av ordförande vid årsstämman.
  3.                 Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4.                 Godkännande av dagordning.
  5.                 Val av en eller två justeringsmän.
  6.                 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  7.                 Anförande av styrelsens ordförande.
  8.                 Anförande av den verkställande direktören.
  9.                 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  10.             Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
  11.             Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  12.             Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
  13.             Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  14.             Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
  15.             Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
  16.             Godkännande av ordning för valberedningen.
  17.             Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  18.             Beslut om incitamentsprogram innefattande beslut att:

  (a)    anta ett långsiktigt incitamentsprogram,

  (b)   bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier,

  (c)    bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna C-aktier,

  (d)   överlåta egna stamaktier för tilldelning enligt incitamentsprogram, och

  (e)    ingå aktieswapavtal med tredje part.

  19.             Beslut om ändring av bolagsordningen.
  20.             Årsstämmans avslutande.

  VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG

  Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)

  Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman.

  Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkterna 13 och 15)

  Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.

  Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Brunell Livfors, Mengmeng Du, Lars-Johan Jarnheimer, Lars Nilsson, David Kelly och Patrick Andersen samt nyval av Lorenzo Grabau och Daniel Mytnik, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Kjellberg har informerat valberedningen att han avböjer omval vid årsstämman.

  Valberedningen föreslår omval av Lars-Johan Jarnheimer som styrelsens ordförande.

  Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse samt information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cdongroup.com.

  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 14)

  Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett arvode om 670 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter samt arvode om totalt 526 000 kronor för arbetet inom styrelsens utskott. Valberedningen föreslår att för arbete i revisionsutskottet ska arvode om 150 000 kronor utgå till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de tre övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås arvode om 75 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor till vardera av de två övriga ledamöterna. Detta innebär en höjning av det sammanlagda styrelsearvodet från 3 071 000 kronor till 3 471 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, till följd av att styrelsen (samt revisionsutskottet) utökas med en ledamot.

  Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

  Godkännande av ordning för valberedningen (punkt 16)

  Valberedningen föreslår att arbetet inför årsstämman 2015 med att ta fram förslag till styrelse och revisor, för det fall revisor ska utses, och arvode för dessa, stämmoordförande samt ordning för valberedningen ska utföras av en valberedning.

  Valberedningen kommer att bildas under oktober 2014 efter samråd med de, per den 30 september 2014, största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. En företrädare för den, per den 30 september 2014, största aktieägaren ska ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen ska utse sin ordförande vid sitt första möte.

  Valberedningen utses för en mandattid från att bolagets delårsrapport för perioden januari-september 2014 offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den avgående ledamoten fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning som inte tidigare har utsett en ledamot i valberedningen. Om en aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen inte längre är en av de största aktieägarna i bolaget kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning att utse en ledamot. Valberedningen förbehåller sig rätten att minska antalet ledamöter, så länge antalet ledamöter alltjämt är minst tre.

  Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt.

  Information om revisorsval

  Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisor på årsstämman 2012 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2016. KPMG AB har utsett den auktoriserade revisorn Cronie Wallquist till huvudansvarig revisor.

  Styrelsens beslutsförslag

  Resultatdisposition (punkt 11)

  Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 514 047 450,18 kronor, förs över i ny räkning.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen (nedan "Befattningshavarna") samt styrelseledamöter (i moderbolaget) i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, ska gälla oförändrat.

  Riktlinjer för ersättning

  Syftet med riktlinjerna är att tillförsäkra att CDON Group kan attrahera, motivera och behålla Befattningshavare i förhållande till CDON Groups internationella konkurrenter som består av nordiska online- och off-line-återförsäljare. Ersättningen ska vara utformad så att den är konkurrenskraftig och samtidigt ligga i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till Befattningshavare ska utgöras av fast och rörlig kontantlön, möjlighet att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, sedvanliga förmåner samt pension. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som både kortsiktigt och långsiktigt reflekterar den individuella prestationen och ansvaret samt CDON Groups prestation i sin helhet.

  Fast lön

  Befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den individuella Befattningshavarens ansvar och prestation.

  Rörlig ersättning

  Befattningshavarna kan, utöver fast lön, även erhålla rörlig lön och ersättning. Den rörliga lönen uppgår normalt till maximalt 75 procent av den fasta årslönen. Rörlig lön och ersättning ska baseras på Befattningshavarnas prestation i förhållande till fastställda mål.

  Övriga förmåner

  CDON Group erbjuder andra förmåner till Befattningshavare i enlighet med lokal praxis. Andra förmåner är till exempel företagsbil och företagshälsovård. I enskilda undantagsfall kan företagsbostad erbjudas under en begränsad period. 

  Pension

  För Befattningshavarna finns sedvanliga pensionsutfästelser baserade på de normala villkoren i de länder där de är anställda. Pensionsutfästelserna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år.

  Uppsägning och avgångsvederlag

  Den maximala uppsägningstiden i Befattningshavarnas kontrakt är generellt tolv månader, och i undantagsfall arton månader, under vilken tid lön kommer att utgå.

  Ersättning till styrelseledamöter

  Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

  Avvikelser från riktlinjerna

  Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

  Utvärdering av riktlinjerna samt revisorsyttrande avseende huruvida riktlinjerna har följts

  I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till Befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till Befattningshavarna som har gällt sedan föregående årsstämma har följts. Utvärderingen och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att CDON Group under 2013 har följt de riktlinjer som årsstämman 2012 och 2013 har beslutat om.

  Yttrandet och styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering finns tillgängligt på bolagets webbplats www.cdongroup.com, hos bolaget på adress Bergsgatan 20 i Malmö samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Incitamentsprogram (punkt 18)

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar anta ett långsiktigt aktierelaterat och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare (avser inte styrelseledamöter) och andra nyckelpersoner i CDON Group-koncernen ("Planen") enligt samma struktur som 2012 och 2013 i enlighet med punkterna 18(a)-18(e) nedan.

  Antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram (punkt 18(a))

  Planen föreslås omfatta sammanlagt cirka 55 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i CDON Group-koncernen.

  Privat investering

  För att kunna delta i Planen krävs att de anställda gör en personlig investering i aktier i CDON Group. Dessa aktier kan antingen vara aktier i CDON Group som deltagaren redan äger, och som inte är allokerade till tidigare incitamentsprogram, eller köpas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i Planen. Det maximala antalet aktier som deltagaren kan allokera till Planen motsvarar cirka 4-6 procent av deltagarens fasta årslön. Om deltagaren har insiderinformation och han/hon därför är förhindrad att förvärva aktier i CDON Group i anslutning till anmälan om att delta i Planen så ska förvärvet av aktier ske så snart som möjligt, men innan nästa årsstämma.

  För varje aktie deltagaren innehar inom ramen för Planen, kommer CDON Group att vederlagsfritt tilldela deltagarna mål- och prestationsbaserade aktierätter samt, till VD och ledande befattningshavare, prestationsbaserade personaloptioner.

  Generella villkor

  Under förutsättning att vissa mål- och prestationsbaserade villkor för perioden 1 april 2014-31 mars 2017 ("Mätperioden") har uppfyllts, att deltagaren har behållit aktierna som allokerats till Planen under perioden från tilldelning till och med offentliggörandet av CDON Groups delårsrapport för perioden januari – mars 2017 samt att deltagaren, med vissa undantag, fortfarande är anställd i CDON Group-koncernen vid offentliggörandet av CDON Groups delårsrapport för perioden januari – mars 2017, berättigar varje aktierätt deltagaren att vederlagsfritt tilldelas en stamaktie i bolaget och varje personaloption berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie till ett pris motsvarande 120 procent av aktiens marknadspris vid tiden för tilldelning av personaloptionen.

  Prestationsvillkor

  Aktierätterna och personaloptionerna är indelade i Serie A (målbaserade aktierätter) samt Serie B och C (prestationsbaserade aktierätter och personaloptioner). Det antal aktier som deltagaren kommer att tilldelas med stöd av aktierätterna och förvärva med stöd av personaloptionerna beror dels på vilken kategori som deltagaren tillhör dels på uppfyllandet av mål- och prestationsbaserade villkor enligt följande:

  Serie A            Totalavkastningen på CDON Groups aktie (TSR) under Mätperioden ska överstiga 0 procent för att uppnå entry-nivån.

  Serie B            CDONs bruttoresultat under Mätperioden ska uppgå till av styrelsen i förväg fastställda nivåer för att uppnå entry och stretch. Styrelsen avser att presentera nivåerna för entry-nivån och stretch-nivån i årsredovisningen för 2017.

  Serie C           Totalavkastningen på CDON Groups aktie (TSR) under Mätperioden ska för att uppnå entry-nivån vara lika med genomsnittlig TSR för en av styrelsen i förväg fastställd referensgrupp bestående av noterade bolag verksamma inom samma bransch samt överstiga genomsnittlig TSR för referensgruppen med 10 procentenheter för att uppnå stretch-nivån. De bolag i referensgruppen som har högst respektive lägst TSR exkluderas från beräkningen.

  De fastställda nivåerna för villkoren är "entry" och "stretch" med en linjär ökning för mellanliggande värden avseende antal aktierätter som ger rätt till tilldelning och antal personaloptioner som kan utnyttjas. Entry-nivån utgör den miniminivå som måste uppnås för att aktierätterna ska ge rätt till tilldelning av aktier och personaloptionerna ska kunna utnyttjas. Om entry-nivån uppnås föreslås att 100 procent av aktierätterna i Serie A och 20 procent av aktierätterna och personaloptionerna i Serie B och C ska ge rätt till tilldelning respektive kunna utnyttjas. Om stretch-nivån uppnås för en viss serie ger samtliga aktierätter i serien rätt till tilldelning av aktier och samtliga personaloptioner i den aktuella serien kan utnyttjas. Om entry-nivån inte uppnås för en viss serie så förfaller alla aktierätter och personaloptioner i den aktuella serien.  Styrelsen avser att presentera utfallet av Planen i årsredovisningen för 2017.

  Aktierätter

  För aktierätter ska följande villkor gälla:

                      Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2014.
                      Kan inte överlåtas eller pantsättas.
                      Tilldelning av aktier sker efter offentliggörandet av CDON Groups delårsrapport för perioden januari-mars 2017.
                      För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer bolaget kompensera för lämnade utdelningar genom att antalet aktier som respektive aktierätt berättigar till ökas.
                      Tilldelning av aktier förutsätter att deltagaren vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari – mars 2017 har behållit den privata investeringen och, med vissa undantag, alltjämt är anställd i CDON Group-koncernen.

  Personaloptioner

  För personaloptionerna ska följande villkor gälla:

                      Tilldelas vederlagsfritt efter årsstämman 2014.
                      Varje personaloption berättigar innehavaren till att förvärva en aktie i bolaget. Lösenpriset ska vara 120 procent av aktiens marknadspris vid tiden för tilldelning av personaloptionen.
                      Kan inte överlåtas eller pantsättas.
                      Får utnyttjas under april/maj och augusti 2017.
                      Ingen rätt till kompensation för utdelning på CDON Group-aktien under personaloptionens löptid.
                      Rätt att utnyttja personaloptioner förutsätter att deltagaren vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari-mars 2017 har behållit den privata investeringen och, med vissa undantag, alltjämt är anställd i CDON Group-koncernen.

  Utformning och hantering

  Styrelsen, eller ersättningsutskottet, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Planen, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar, innefattande bl.a. rätt att besluta om en reducerad tilldelning av aktier/rätt att utnyttja personaloptionerna, om det sker betydande förändringar i CDON Group-koncernen eller på marknaden som enligt styrelsens bedömning skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning av aktier och/eller utnyttjandet av personaloptioner enligt Planen inte längre är ändamålsenliga.

  Tillkommande personer i ledningsgruppen och/eller nyckelpersoner som ännu inte påbörjat sin anställning när anmälan om att delta i Planen senast ska ske, kan, villkorat av att anställningen påbörjas under 2014, komma att erbjudas att delta i Planen om styrelsen anser att det är förenligt med målen för att införa Planen.

  Fördelning

  Planen föreslås omfatta högst 90 100 aktier som allokeras av anställda och som ger en tilldelning av sammanlagt högst 743 600 aktierätter och personaloptioner, varav 90 100 målbaserade aktierätter och 537 500 prestationsbaserade aktierätter och 116 000 personaloptioner. Planen kommer att omfatta följande antal innehavda aktier och maximalt antal aktierätter och personaloptioner för de olika kategorierna:

                      verkställande direktören för CDON Group kan allokera högst 8 000 aktier till Planen. Varje allokerad aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 4 aktierätter vardera av Serie B och C samt 2 personaloptioner vardera av Serie B och C,
                      sju medlemmar i CDON Groups ledningsgrupp kan allokera högst 3 000 aktier var till Planen. Varje allokerad aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A, 4 aktierätter vardera av Serie B och C samt 2 personaloptioner vardera av Serie B och C, och
                      kategori 1 (omfattande cirka 50 nyckelpersoner i CDON Group) kan allokera högst 1 300 aktier var till Planen. Varje allokerad aktie ger rätt till 1 aktierätt av Serie A och 2,5 aktierätter vardera av Serie B och C.

  Planens omfattning och kostnader

  Planen kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att aktierätterna och personaloptionerna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 23,40 kronor (stängningskurs för CDON Groups stamaktie den 31 mars 2014) vid tilldelningstillfället, ett maximalt deltagande, en årlig personalomsättning om tio procent och ett ungefärligt genomsnittligt uppfyllande av prestationsvillkoren om 50 procent, beräknas den totala kostnaden för Planen exklusive sociala avgifter uppgå till cirka 5,4 miljoner kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2014 – 2017.

  De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,2 miljoner kronor med tidigare beskrivna antaganden, en nivå på de sociala avgifterna om 31,42 procent och en årlig kursutveckling om tio procent på CDON Group-aktien under intjänandeperioden.

  Omräkning av slutlig tilldelning av antalet aktier till deltagarna ska ske i händelse av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission och/eller andra liknande händelser.

  Deltagarens maximala vinst för varje aktierätt och varje personaloption är begränsad till 126 kronor (vilket motsvarar cirka fem gånger genomsnittlig stängningskurs på CDON Groups stamaktie under mars 2014). Om värdet på CDON Group-aktien när aktierätten ger rätt till utdelning eller deltagarens vinst vid utnyttjande av personaloptioner överstiger 126 kronor kommer det antal aktier varje aktierätt berättigar deltagaren att tilldelas och det antal aktier som deltagaren kan förvärva med stöd av utnyttjande av personaloptioner minskas i motsvarande grad. Den maximala utspädningen uppgår till högst 0,8 procent vad gäller utestående aktier och röster och 0,4 procent vad gäller Planens beräknade kostnad enligt IFRS 2 i förhållande till CDON Groups börsvärde.

  Förutsatt att maximal vinst om 126 kronor per aktierätt och personaloption uppnås, att deltagarna behållit hela den privata investeringen samt ett 100-procentigt uppfyllande av prestationsvillkoren uppgår den maximala kostnaden för Planen till cirka 9,9 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 29,4 miljoner kronor.

  Effekter på viktiga nyckeltal

  Om Planen hade introducerats 2013 baserat på ovan angivna förutsättningar, skulle resultatet per aktie resultera i en utspädning om 0,8 procent eller från -0,74 kronor till -0,73 kronor på proformabasis.

  Den årliga kostnaden för Planen inklusive sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 2,6 miljoner kronor enligt ovan angivna förutsättningar. Denna kostnad kan jämföras med bolagets totala personalkostnader inklusive sociala avgifter om 363,2 miljoner kronor för 2013.

  Säkringsåtgärder och leverans av aktier i enlighet med Planen

  Planen innebär vissa finansiella risker för CDON Group till följd av förändringar i aktiekursen avseende CDON Groups aktie. Styrelsen avser säkra den finansiella risken samt leverans av aktier under Planen till deltagarna antingen, under förutsättning av årsstämmans beslut under punkterna 18(b)-18(d) på dagordningen, genom en kombination av (i) att 327 428 C-aktier som innehas av bolaget och som inte längre behövs i tidigare beslutade incitamentsprogram omfördelas till Planen samt att högst 475 000 C-aktier som emitteras till, och återköps från, Nordea Bank AB (publ) omvandlas till egna stamaktier och överlåts till deltagarna enligt villkoren för Planen, eller (ii) genom att CDON Group ingår ett aktieswapavtal med tredje part som ska kunna förvärva och överlåta aktier till deltagarna i Planen. Styrelsen anser att det första alternativet är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för leverans av aktier och för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter. Kostnaderna för Planen kommer oberoende av vald säkringsåtgärd att belasta resultatet under intjänandeperioden.

  Motiv för förslaget

  Syftet med Planen är att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetent personal i koncernen. Planen är baserad på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom koncernen är aktieägare. Deltagande i Planen kräver personligt innehav av aktier i CDON Group. Genom att knyta anställdas kompensation till CDON Groups vinst och värdeutveckling främjas de anställdas lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i CDON Group. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att Planen kommer att få en positiv effekt på CDON Groups framtida utveckling och följaktligen vara fördelaktig för både CDON Group och aktieägarna.

  Beredning av förslaget

  Planen har utarbetats av CDON Groups ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och större aktieägare. Planen har behandlats vid styrelsesammanträden under de första månaderna av 2014. Ovanstående förslag stöds av större aktieägare i CDON Group.

  Information om övriga incitamentsprogram i CDON Group

  För ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i CDON Group finns sedan tidigare tre långsiktiga incitamentsprogram. Information om dessa program såsom beträffande villkor, deltagande, antal utgivna och utestående aktierätter och personaloptioner m.m. finns i CDON Groups årsredovisning 2013, samt på bolagets webbplats www.cdongroup.com.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av C-aktier (punkt 18(b))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital med högst 950 000 kronor genom nyemission av högst 475 000 C-aktier, vardera med kvotvärde om 2 kronor. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Nordea Bank AB (publ) till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Syftet med bemyndigandet samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförande av nyemissionen är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i enlighet med Planen.

  Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av C-aktier (punkt 18(c))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av egna C-aktier. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier och ska omfatta samtliga utestående C-aktier. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande lägst 2 kronor och högst 2,10 kronor. Betalning av förvärvade C-aktier ska ske kontant. Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av stamaktier i enlighet med Planen.

  Styrelsens motiverade yttrande, enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, över förslaget om återköp av egna C-aktier för att säkerställa leverans av stamaktier enligt Planen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.cdongroup.com, hos bolaget på adress Bergsgatan 20 i Malmö samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Överlåtelse av egna stamaktier för tilldelning enligt incitamentsprogram (punkt 18(d))

  Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst 800 000 C-aktier som innehas av CDON Group efter omvandling till stamaktier, kan överlåtas till deltagarna i enlighet med Planens villkor.

  Antalet aktier som kan överlåtas till deltagarna i Planen ska vara föremål för omräkning till följd av mellanliggande fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission och/eller andra liknande händelser.

  Aktieswapavtal med tredje part (punkt 18(e))

  Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att CDON Group, som alternativ för att säkra den förväntade finansiella exponeringen avseende Planen, även ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i CDON Group till deltagarna i Planen.

  Ändring av bolagsordningen (punkt 19)

  Styrelsen föreslår, mot bakgrund av CDON Group-koncernens utveckling sedan börsnoteringen år 2010, att bolagsordningens bestämmelser om styrelsens säte (§ 2) samt bolagsstämma (§ 7) ändras i enlighet med följande:

  Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
  § 2
  Styrelsen har sitt säte i Malmö stad. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
  § 7 första stycket
  Bolagsstämma ska hållas i Malmö eller Stockholm. Föreslås utgå.

  Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.cdongroup.com, hos bolaget på adress Bergsgatan 20 i Malmö samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  ÖVRIG INFORMATION

  Antal aktier och röster

  I bolaget finns totalt 100 688 186 aktier, varav 99 513 186 stamaktier och 1 175 000 C-aktier, motsvarande sammanlagt 100 688 186 röster. Bolaget innehar för närvarande 1 175 000 egna C-aktier motsvarande 1 175 000 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

  Särskilda majoritetskrav och villkor avseende beslutsförslagen i punkt 18 och 19

  Beslut enligt punkterna 18(b), 18(c) och 19 är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Beslut enligt punkt 18(d) är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

  Beslut under punkt 18(a) är villkorat av att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 18(b)-18(d) eller att aktieswapavtal med tredje part kan ingås i enlighet med punkten 18(e).

  Bemyndigande

  Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.

  Handlingar

  Årsredovisningen, styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen, styrelsens redovisning av resultatet av utvärderingen enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse, information om föreslagna styrelseledamöter samt bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse kommer från och med idag att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets webbplats, www.cdongroup.com, hos bolaget på adress Bergsgatan 20 i Malmö samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

  Handlingarna kan begäras på telefon 0771-246 400 eller under adress CDON Group AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd.

  Aktieägares frågerätt

  Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

  Malmö i april 2014

  CDON Group AB (PUBL)

  Styrelsen

  _____________

  Övrigt

  Program vid årsstämman

  9.00 Entrén till stämmolokalen öppnas.

  10.00 Årsstämman öppnas.

  Tolkning

  Som en service till aktieägarna kommer årsstämman att simultantolkas till såväl svenska som engelska.

  Non-Swedish speaking shareholders

  A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of CDON Group AB (publ) to be held on Tuesday 13 May 2014 at 10.00 a.m. at Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm, Sweden, is available on www.cdongroup.com.

  For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

  _____________

  Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 kl. 08.00.

  Prenumerera