Skicka ett meddelande

  Kallelse till årsstämma

  2022-04-12 20:38 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Aktieägarna i Nelly Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 ("Nelly Group") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras torsdagen den 12 maj 2022, så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt.

  Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på bolagets webbplats www.nellygroup.com.

  DELTAGANDE
  Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 4 maj 2022, och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 11 maj 2022 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast denna dag.

  För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 4 maj 2022. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 6 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

  POSTRÖSTNING
  För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nellygroup.com.

  Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Computershare AB (som administrerar formulären å Nelly Groups vägnar) tillhanda senast onsdagen den 11 maj 2022. Formuläret kan skickas in antingen via e-post till info@computershare.se, eller per post till Computershare AB, "Nelly Group årsstämma 2022", Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även poströsta digitalt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på bolagets webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nellygroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

  FÖRESLAGEN DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid årsstämman.
  2. Godkännande av dagordning.
  3. Val av en eller två justeringspersoner.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.
  10. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
  12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn.
  13. Val av styrelseledamöter:
   (a) Mathias Pedersen (omval, valberedningens förslag).
   (b) Maj-Louise Pizzelli (omval, valberedningens förslag).
   (c) Josephine Salenstedt (omval, valberedningens förslag).
   (d) Sandra Backlund (nyval, valberedningens förslag).
   (e) Daniel Hörnqvist (nyval, valberedningens förslag).
   (f) Stefan Palm (nyval, valberedningens förslag).
  14. Val av styrelseordförande.
  15. Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
  16. Beslut om:
   (a) inrättande av ett långsiktigt prestationsaktieprogram för verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen, och
   (b) överlåtelse av egna stamaktier till deltagarna i programmet.
  17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier.
  18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av stamaktier.

  Prenumerera