Skicka ett meddelande

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2020

  2020-07-15 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  GOD OPERATIV UTVECKLING I KVARTALET MÅLET ÄR ATT SLUTFÖRA UPPDELNINGEN UNDER 2020

  ANDRA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 683,9 (732,8) miljoner kronor
   – Qliro AB ökade låneboken med 29 procent och de totala rörelseintäkterna med 10 procent, justerat för den tidigare kommunicerade engångseffekten om 8,4 miljoner kronor
   – CDON ökade hela marknadsplatsens försäljning med 44 procent och de externa handlarnas försäljning med 106 procent. Nettoomsättning ökade med 89 procent för CDON Marketplace och minskade med 22 procent för CDON Retail (den egna försäljningen)
   – Nellys omsättning var i nivå med ifjol i Norden trots en mycket svag marknad samt minskade utanför Norden i linje med tidigare kommunicerat fokus på hemmamarknaden
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 7,5 (31,5) miljoner kronor
   – Qliro AB:s rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,0 (16,0) miljoner kronor påverkat av engångseffekter om 8,4 miljoner kronor och ökade reserveringar för kundförluster om 6 miljoner kronor, delvis till följd av Covid-19
   – CDON:s rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,5 (-2,6) miljoner kronor
   – Nellys rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 25,6 (32,1) miljoner kronor påverkat av en svag marknad och marginalpress till följd av Covid-19
  • Rörelseresultatet uppgick till -42,9 (1,0) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt uppgick till -43,8 (0,4) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 (0,00) kronor före och efter utspädning
  • Som tidigare kommunicerat är målet att dela upp koncernen innan slutet av året och de tidigare finansiella målen för dotterbolagen har tagits bort

  FÖRSTA HALVÅRET

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 275,4 (1 385,7) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -25,1 (25,3) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -119,2 (-32,5) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -120,4 (-43,9) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,80 (-0,29) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel uppgick till 312,6 (270,4) miljoner kronor vid periodens slut
  Miljoner kronor 2020
  April-juni
  2019
  April-juni
  2020
  Jan-juni
  2019
  Jan-juni
  Nettoomsättning 683,9 732,8 1 275,4 1 385,7
  Bruttoresultat 208,8 230,2 360,4 404,8
  Bruttomarginal 30,5% 31,4% 28,3% 29,2%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 7,5 31,5 -25,1 25,3
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 1,1% 4,3% -2,0% 1,8%
  Rörelseresultat -42,9 1,0 -119,2 -32,5
  Rörelsemarginal -6,3% 0,1% -9,3% -2,3%

  I denna rapport redovisas verksamheten inklusive effekterna av IFRS 16. Vissa intäkter har sedan Q4 2019 omklassificerats från ränteintäkter till provisionsintäkter i Qliro AB och provisionsintäkter ingår numera i koncernens nettoomsättning. Jämförelsesiffrorna är justerade med 8,9 miljoner kronor för kvartalet och med 22,0 för halvåret.

  GOD OPERATIV UTVECKLING I KVARTALET
  Qliro Group arbetar för att dela upp koncernen i tre separata börsbolag så snart som möjligt. Målet är att detta ska ske innan slutet av året. I denna rapport har vi ökat informationsmängden kring dotterbolagen för att underlätta förståelsen av deras verksamheter.

  God operativ utveckling under kvartalet
  Qliro AB växte affärsvolymen, låneboken och antalet handlare under kvartalet, samt intäkterna justerat för engångsposter. Genom detta stärkte bolaget sin marknadsposition och verksamheten utvecklades enligt plan. Bolaget ökade reserveringarna för framtida kreditförluster enligt IFRS 9 till följd av Covid-19, men upplevde ingen försämrad betalnings­förmåga från konsumenter.

  Qliro AB är väl förberett för en börsnotering som kommer att ge bolaget goda förutsättningar för framtida tillväxt.

  CDON dubblerade försäljningen från externa handlare för andra kvartalet i rad. Detta drevs av snabb digitalisering av handeln och framgångsrik positionering av marknadsplatsen som en betydande försäljningskanal för andra e-handlare. CDON Marketplace utgör nu kärnverksamheten och detta segments bruttoresultat växte med 87 procent och stod för tre fjärdedelar av totalt bruttoresultat.

  CDON har en skalbar affärsmodell med starkt kassaflöde. Bolaget har överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas framgångsrikt utanför Qliro Group.

  Nelly lyckades upprätthålla omsättningen i Norden trots att den totala modemarknaden minskade kraftigt. Trots tappet i totala intäkter lyckades Nelly framgångsrikt generera ett positivt rörelseresultat genom höjd effektivitet, fokus på Norden, sänkta marknadsföringskostnader och lägre returgrad. Bolaget har därtill framgångsrikt minskat lagret kraftigt vilket gav ett starkt kassaflöde.

  Nelly har vunnit marknadsandelar och stärkt sin position på en mycket svag marknad. Bolaget är förberett för att vara ett självständigt framtida Nelly Group.

  Qliro Groups framtida verksamhet                                                                                          
  Inför uppdelningen av koncernen har de tidigare finansiella målen för dotterbolagen tagits bort vilket tidigare kommunicerats. Huvudplanen är liksom tidigare att särnotera Qliro AB, dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare samt att ha kvar Nelly som enda kvarvarande verksamhet i Qliro Group, som i samband med detta förväntas byta namn till Nelly Group.

  Mathias Pedersen
  VD och koncernchef
  Stockholm, 15 juli 2020

   

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media bjuds till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6546
  UK +44 (0)330 336 9401
  USA +1 929 477 0338
  PIN-koden för att delta 419929
  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 klockan 8.

  Prenumerera