Skicka ett meddelande

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2019

  2019-07-12 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  FÖRBÄTTRAT KONCERNRESULTAT OCH BETYDANDE NYTECKNADE AVTALSVOLYMER INOM QLIRO FINANCIAL SERVICES

  ANDRA KVARTALET1

  • Nettoomsättningen uppgick till 723,9 (807,0) miljoner kronor
   Qliro Financial Services ökade de totala rörelseintäkterna med 21 procent
   – ­
   CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning med 60 procent medan nettoomsättningen minskade i linje med pågående omställning
   Nelly ökade nettoomsättningen med 5 procent
  • Bruttomarginalen ökade med 5,6 procentenheter till 30,6 (25,0) procent
  • Rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 23,9 (7,7) miljoner kronor
   Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet före avskrivningar till 14,5 (5,7) miljoner kronor
   CDON Marketplace ökade bruttomarginalen med 6,9 procentenheter till 19,1 (12,2) procent och förbättrade rörelseresultatet före avskrivningar till -3,8 (-11,3) miljoner kronor
   Nellys rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 28,1 (30,2) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet förbättrades till 0,5 (-10,3) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till 0,5 (-91,7) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till 0,00 (-0,61) kronor före och efter utspädning
  • Qliro Financial Services tecknade flera nya avtal med ledande e-handlare. Eftersom dessa nya avtal får effekt först under andra halvåret bedöms rörelseresultatet före avskrivningar för helåret bli något lägre än det finansiella målet för 2019

  FÖRSTA HALVÅRET1

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 363,7 (1 523,2) miljoner kronor
  • Bruttomarginalen ökade till 28,1 (22,2) procent
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till 10,4 (-35,1) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet förbättrades till -33,3 (-69,1) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -43,5 (-0,7) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,29 (0,00) kronor före och efter utspädning
  • Likvida medel uppgick till 270,4 (646,3) miljoner kronor vid periodens slut
  Miljoner kronor 2019
  April-juni
  2018
  April-juni
  2019
  Jan-juni
  2018
  Jan-juni
  Nettoomsättning 723,9  807,0  1 363,7  1 523,2 
  Bruttoresultat  221,3  202,1  382,8  337,4 
  Bruttomarginal  30,6%  25,0%  28,1%  22,2% 
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 23,9  7,7  10,4  -35,1 
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 3,3%  1,0%  0,8%  -2,3% 
  Rörelseresultat 0,5  -10,3  -33,3  -69,1 
  Rörelsemarginal 0,1%  -1,3%  -2,4%  -4,5% 

  1 Verksamheten redovisas exklusive effekterna av IFRS 16. Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.
   


  FÖRBÄTTRAT RESULTAT I KVARTALET

  Under andra kvartalet ökade bruttomarginalen och rörelseresultat, både före och efter avskrivningar. Detta drevs framförallt av Qliro Financial Services som fortsatte expandera låneboken och öka rörelseresultatet, samt CDON Marketplace som kraftigt ökade andelen försäljning från externa handlare samt brutto­marginalen. Dessutom fortsatte Nelly sin lönsamma tillväxt. Bolagen har under kvartalet flyttat fram sina marknadspositioner.

  Tre självständiga bolag
  Qliro Groups strategi sedan juni 2018 är att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Arbetet löper enligt plan och bolagen drivs nu operativt och strukturellt självständigt. Detta skapar de bästa förutsättningarna för bolagens forsatta utveckling och därmed ökat aktieägarvärde.

  Koncernledningen fortsätter arbetet med att utvärdera ett antal olika potentiella transaktioner, som till exempel avyttringar, separata noteringar eller partnerskap för alla tre dotterbolag.

  Qliro Financial Services ökade rörelseresultatet men bedöms inte nå det finansiella målet för 2019
  Qliro Financial Services ökade låneboken med ­­41 procent i kvartalet till över 1,7 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån som vid utgången av perioden översteg en halv miljard kronor. De totala rörelseintäkterna ökade med 21 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna begränsades till 10 procent, vilket visar affärsmodellens skalbarhet. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 154 procent till 14,5 miljoner kronor.

  Som tidigare kommunicerat är den finansiella utvecklingen till stor del beroende av e-handelsvolymerna och rekryteringen av nya handlare. Bolaget har sedan årsskiftet tecknat en rad nya samarbetsavtal med handlare som successivt börjar använda Qliro. Allteftersom de nya handlarna ansluts till plattformen, kommer affärsvolymerna öka, vilket driver tillväxt i låneboken, vilket i sin tur genererar ränteintäkter och därmed lönsamhet.

  De under året hittills tecknade affärsvolymerna uppgår till drygt en och en halv miljard kronor på årsbasis, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Qliro Financial Services totala volymer under 2018. Även om inflödet av nya affärsvolymer överträffar förväntningarna, får de nya volymerna gradvis effekt först under andra halvåret, vilket är senare än vad som tidigare förutsetts. Nuvarande bedömning är att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar blir något lägre än det finansiella målet som är att uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 100 – 125 miljoner kronor under 2019. Qliro Financial Services är välpositionerat för att även fortsättningsvis dra fördel av tillväxten inom e-handeln samt tillkommande handlare och deras volymer

  CDON Marketplace ökade externa handlares försäljning och bruttomarginalen
  CDON Marketplace ökade de externa handlarnas försäljning med 60 procent. Kommissionsintäkterna ökade med 38 procent vilket bidrog till att bruttomarginalen ökade med hela 7 procentenheter till 19 procent. Personalkostnaderna har minskat betydligt då bolaget drar nytta av sin kontinuerligt förbättrade IT-plattform och ökad andel automation. Detta bidrog till att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar förbättrades till    -3,8 (-11,3) miljoner kronor i kvartalet.

  Under de senaste 12 månaderna uppnådde CDON Marketplace ett positivt rörelseresultat före av- och nedskrivningar på 3 miljoner kronor. Detta visar att CDON Marketplace omställning är framgångsrik och att marknadsplatsmodellen är skalbar och lönsam.

  Nelly fortsatte lönsam tillväxt
  Nelly ökade omsättningen med 5 procent. Detta trots att den svenska marknaden har varit utmanande där Svensk Handel rapporterar att hela modemarknaden krympte under kvartalet. Den genomsnittliga kundkorgen växte med 8 procent i kvartalet. Bruttoresultatet uppgick till 117 miljoner kronor och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar till 28,1 (28,6) miljoner kronor.

  Nelly har under första halvåret digitaliserat sin returprocess samt lanserat sitt eget varumärke via Zalando i Europa, med störst försäljning på marknader som kompletterar Nellys egen räckvidd. Vidare har Nelly förstärkt ledningen med Carola Lundell som ny Chief Commercial Officer, Maria Segergren som ny Chief Purchasing Officer och John Afzelius som ny Chief Financial Officer.

  Utvecklingen i CDON Alandia
  CDON:s vilande dotterbolag CDON Alandia är sedan tidigare part i en skatteprocess som ska prövas av finska Högsta förvaltningsdomstolen. En eventuell förlust i denna process skulle inte medföra några ytterligare kostnads- eller kassaflödeseffekter. Parallellt med skatteprocessen har finska åklagare även väckt åtal mot tidigare anställda och styrelseledamöter i CDON och CDON Alandia. Vidare har finska myndigheter framställt krav på att de åtalade personligen ska betala skadestånd. Det kan inte uteslutas att dessa personer kan komma att rikta ersättningsanspråk, motsvarande eventuellt utdömda skadestånd, mot CDON eller Qliro Group. Inga sådana krav har framförts, men vi följer ärendet nära.  

  Finansiell handlingsfrihet
  Qliro Group har en stark finansiell ställning. Qliro Financial Services har flera källor till framtida finansiering och e-handelsverksamheten hade en nettokassa om 212 miljoner kronor. Våra bolag har starka positioner och är drivande inom nordisk e-handel och närliggande finansiella tjänster.

  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef
  Stockholm, 12 juli 2019
   

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6573
  UK +44 330 336 9104
  US +1 929 477 0630
  PIN-koden för att delta 537924

  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Niclas Lilja, Head of investor relations
  Telefon: 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen 3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. 

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 klockan 8.

  Prenumerera