Skicka ett meddelande

  Halvårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2018

  2018-07-13 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  NY STRATEGI MED FOKUS PÅ TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG

  ANDRA KVARTALET[1]

  •  Nettoomsättningen ökade till 807,0 (805,3) miljoner kronor
  •  Bruttomarginalen ökade med 0,9 procentenheter till 25,0 (24,1) procent
  •  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 7,7 (27,5) miljoner kronor
  •  Rörelseresultatet uppgick till -10,3 (9,0) miljoner kronor
  •  Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -91,7 (-5,3) miljoner kronor inklusive skatte- och räntekostnader om 70 miljoner kronor hänförliga till CDON Alandia år 2012
  •  Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,61 (-0,04) kronor före och efter utspädning

  FÖRSTA HALVÅRET[1]

  •  Nettoomsättningen ökade 1 procent till 1 523,2 (1 510,5) miljoner kronor
  •  Bruttomarginalen ökade till 22,2 (22,1) procent
  •  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -35,1 (24,7) miljoner kronor
  •  Rörelseresultatet uppgick till -69,1 (-10,4) miljoner kronor
  •  Resultatet efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,7 (-28,2) miljoner kronor
  •  Resultatet per aktie inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 (-0,19) kronor före och efter utspädning
  •  Likvida medel ökade till 646,3 (495,3) miljoner kronor vid halvårets slut
  Miljoner kronor 2018
  April-juni 
  2017
  April-juni 
  2018
  Jan-juni
  2017
  Jan-juni
  Nettoomsättning 807,0  805,3  1 523,2  1 510,5 
  Bruttoresultat  202,1  194,4  337,4  334,5 
  Bruttomarginal  25,0%  24,1%  22,2%  22,1% 
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 7,7  27,5  -35,1  24,7 
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 1,0%  3,4%  -2,3%  1,6% 
  Rörelseresultat -10,3  9,0  -69,1  -10,4 
  Rörelsemarginal -1,3%  1,1%  -4,5%  -0,7% 

  [1]Lekmer och HSNG redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens redovisning.


  NY STRATEGI MED FOKUS PÅ TRE SJÄLVSTÄNDIGA BOLAG
  Vårt nya strategiska fokus är att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Givet bolagens mognadsgrad och den starka under­liggande tillväxten får bolagen de bästa förutsättningar att stärka sin konkurrens­kraft genom att stå på egna ben. Arbetet har redan inletts med att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace i syfte att förstärka positionen som den ledande nordiska marknadsplatsen.

  Qliro Financial Services ökar lönsamheten
  Qliro Financial Services har en stark ställning för att fortsätta sin lönsamma tillväxt. Bolaget breddar sitt erbjudande med nya tjänster till konsumenter och handlare över Norden. Nu har bolaget nått en ny mognadsfas med över 1,8 miljoner kunder och över 40 procent av affärsvolymen från e-handlare som inte ägs av koncernen. Detta ger oss goda förutsättningar att rulla ut nya tjänster till konsumenter och handlare, som till exempel personlån.

  Låneboken växte i kvartalet med 53 procent till över 1,2 miljarder kronor, med snabbast tillväxt inom personlån. Rörelseintäkterna ökade med 36 procent medan ökningen i de totala rörelsekostnaderna begränsades till 27 procent. Organisationen hade vid kvartalets utgång lika många anställda som vid årsskiftet.

  CDON Marketplace accelererar omställningen
  CDON Marketplace har nått en stark position som den ledande nordiska digitala marknadsplatsen. Omställningen mot en marknadsplats och försäljning direkt från leverantörernas lager, så kallad dropshipment, ger förutsättningar för tillväxt med lägre lagernivåer och därmed lägre kapitalbindning över tid. Samtidigt fortsätter vi att investera i teknologi, logistik och varumärke för att bygga ett lönsamt bolag.

  CDON Marketplace ökade antalet besök och aktiva kunder i kvartalet. Vi accelererade omställningen till marknadsplats och de externa handlarnas försäljning ökade med 15 procent. Samtidigt inleddes utfasningen av egen försäljning inom framförallt hemelektronik med låg marginal. Detta är en naturlig del av omställningen till marknadsplats och kommer att pågå under de kommande kvartalen med negativ påverkan på omsättningen men långsiktigt ge förutsättningar för högre marginaler. Följaktligen ökade bruttomarginalen till 12,2 procent och omsättningen minskade. Rörelseresultatet var något bättre än föregående år.

  Nelly åter till lönsam tillväxt
  Nelly är ett av Nordens mest kända modevarumärken på nätet bland kvinnor i åldern 18 till 29. Kärnan består av de egna varumärkena som kompletteras med en välkomponerad portfölj av cirka 200 externa varumärken.

  Nellys satsningar på tillväxt ledde till att antalet besök ökade 8 procent, antalet ordrar 14 procent och antalet kunder 11 procent. Omsättningen steg 11 procent i kvartalet, vilket är den högsta tillväxten sedan andra kvartalet 2015. En viktig drivkraft var att nästan hälften av försäljningen var egendesignade varor. Andelen returer stabiliserades under kvartalet, men var fortsatt högre än under 2017. Rörelseresultatet före avskrivningar var 29 miljoner kronor.

  Finansiell handlingsfrihet
  Qliro Groups nettoomsättning ökade till 807 miljoner kronor och bruttomarginalen stärktes till 25 procent i kvartalet. Satsningar ökade marknadsföringskostnaderna med 11 miljoner kronor. Efter detta uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till 7,7 miljoner kronor. Vi är nöjda med utvecklingen inom Qliro Financial Services och Nelly samt med omställningen inom CDON Marketplace.

  Våra tre bolag har starka positioner i dynamiska och växande segment av e-handeln, vilket vi kombinerar med stark finansiell ställning. Gruppens kassa uppgick till 646 miljoner kronor och e-handelsverksamhetens nettokassa till 389 miljoner kronor. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta investera i våra bolag.  

  Stockholm 13 juli 2018
  Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

  LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL
  CDON Marketplace

  • Uppnå en organisk tillväxt i bruttoförsäljningsvärde om 10 procent per år i genomsnitt
  • Generera ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om 1 – 2 procent av bruttoförsäljningsvärdet

  Nelly (inklusive NLYMan)

  • Uppnå en organisk tillväxt om 8 procent per år i genomsnitt
  • Generera en rörelsemarginal före av- och nedskrivningar om minst 6 procent

  Qliro Financial Services

  • Uppnå ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar om lägst 150 miljoner kronor under 2019


  VIKTIGA HÄNDELSER UNDER OCH EFTER ANDRA KVARTALET
  Qliro Group kommenterade Nelly och CDON Marketplace
  Den 5 april meddelade Qliro Group att Nellys orderingång ökat under första kvartalet, men att omsättningsökningen begränsats som en följd av fördröjda leveranser och ökade returer och att resultatet belastades av ökade satsningar. Det meddelades också att CDON Marketplace justerat organisationen.

  Ledningsförändringar
  Under kvartalet utsågs Anna Ullman Sersé till Interim Head of Nelly och Lena Hackelöer till Interim Head of Qliro Financial Services.

  Qliro Group emitterade och återköpte C-aktier
  Den 27 april genomförde Qliro Group en nyemission samt omedelbart återköp av 4 550 000 C-aktier för att leverera aktier till deltagarna i bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Antalet aktier uppgick per den 30 juni till 154 994 779, varav 149 694 779 stamaktier och 5 300 000 C-aktier. C-aktierna innehas av Qliro Group.

  Helsingfors förvaltningsdomstol avslog till stor del CDON Alandias yrkanden i finskt skattemål
  Den 5 januari 2016 meddelade Qliro Group att skatteförvaltningen i Finland beslutat att efterbeskatta CDON Alandia (ett åländskt bolag inom Qliro Group) för skatteåret 2012. CDON Alandia överklagade beslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som den 18 maj 2018 meddelade att den till stor del avslagit CDON Alandias yrkanden. Som en konsekvens av detta redovisades en skattekostnad om 57 miljoner kronor och en räntekostnad om 13 miljoner kronor under andra kvartalet 2018. Beloppet är sedan tidigare inbetalt. CDON Alandia överväger att söka prövningstillstånd i finska Högsta förvaltningsdomstolen.

  Qliro Group avslutade CEO:s och CFO:s deltagande i incitamentsprogram 2016 och 2017
  Den 31 maj 2018 meddelade Qliro Group att CEO:s och CFO:s deltagande i incitamentsprogram från 2016 och 2017 (PSP 2016 och 2017) inte var förenliga med regler som gäller i konsoliderad situation, se nedan. För att avsluta dessa program tilldelades CEO 264 479 aktier och CFO 155 987 aktier. Efter detta har CEO 449 479 aktier och CFO 235 987 aktier.

  Ny strategisk inriktning med fokus på tre självständiga bolag för att öka aktieägarvärdet
  Den 7 juni 2018 meddelades att Qliro Group beslutat att fokusera på att driva Qliro Financial Services, CDON Marketplace och Nelly som tre självständiga bolag. Arbetet har inletts med att utvärdera en börsnotering eller avyttring av Nelly och potentiella strukturaffärer för CDON Marketplace. Qliro Financial Services har goda förutsättningar att fortsätta växa i nuvarande form. Processen beräknades vara genomförd inom 24 månader.

  Konsoliderad situation
  Konsoliderad situation uppkommer när dotterbolaget Qliro AB (kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn) utgör den huvudsakliga verksamheten i koncernen. Vid kvartalets slut uppgick Qliro AB till mer än hälften av koncernens balansomslutning. Koncernen bedömer att en konsoliderad situation därmed uppkommer vilket har meddelats till Finansinspektionen som kommer tilldela den konsolidera situationen ett särskilt institutnummer. Den konsoliderade situationen består av moderbolaget Qliro Group AB och Qliro AB, vilket innebär att vissa regler för kreditmarknadsbolaget också omfattar moderbolaget, såsom kapitaltäckningsregelverket. Den konsoliderade situationen (moderbolaget och Qliro AB) var välkapitaliserad per 30 juni 2018. 

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6574
  UK +44 330 336 9105
  US +1 646 828 8156
  PIN-koden för att delta 8635179 

  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Niclas Lilja, Investor Relations
  Telefon: 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2017 omsatte gruppen 3,4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet QLRO.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 8.


  Prenumerera