Skicka ett meddelande

  Extra bolagsstämma 2014

  2014-11-21 11:15 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt utan ett offentliggörande av beslut fattade av bolagsstämman i CDON Group AB (publ). För ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta pressmeddelande.

  CDON Group AB (publ.), Nordens ledande e-handelskoncern, tillkännagav idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkände bolagets företrädesemission som hade offentliggjorts den 22 oktober 2014 samt beslutade att ändra bolagsordningen innebärande bland annat att bolagets firma ändras till Qliro Group AB (publ).

  Den extra bolagstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 21 oktober 2014 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

  Företrädesemissionen genomförs enligt villkoren fastställda av styrelsen den 17 november 2014:

  • Aktieägare i CDON Group har företrädesrätt att teckna 1 ny aktie per 2 befintliga aktier
  • Teckningskursen är 13 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 647 Mkr före transaktionskostnader.
  • Teckningsperioden är den 28 november – 12 december 2014, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.
  • Högst 49.756.593 nya aktier kan emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med högst 99.513.186 kr.
  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att erhålla teckningsrätter är den 25 november 2014.

  Företrädesemissionen är till fullo garanterad av Investment AB Kinnevik.

  Detaljerade villkor för företrädesemissionen kommer att framgå i det prospekt som förväntas att offentliggöras av bolaget omkring den 27 november 2014.

  Den extra bolagstämman beslutade även att ändra bolagsordningens bestämmelser om bolagets firma (till Qliro Group AB (publ.)), verksamhetsföremål (till att äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis genom investeringar i företag verksamma inom områdena internet, online, e-handel och detaljhandel främst med konsumentnära varumärken och produkter samt finansieringsverksamhet) samt gränserna för aktiekapital och antalet aktier. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats av Bolagsverket, vilket kommer att ske omkring den 2 januari 2015, kommer bolaget att använda nuvarande firma CDON Group AB.

  För ytterligare information, besök CDONGroup.com eller, kontakta:
  Paul Fischbein, VD och koncernchef
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
  E-post: ir@cdongroup.com

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef                                                
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 04
  E-post: press@cdongroup.com

  Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2014 klockan 11:15.

  Om CDON Group
  CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2013 genererade gruppen 4,4 miljarder kronor i intäkter. CDON Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”CDON”.

  Viktig information
  Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CDON Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CDON Group kommer endast att ske genom det prospekt som CDON Group avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen omkring den 27 november 2014. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererade till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som kommer att finnas i det prospekt som kommer att offentliggöras.

  Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

  Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

  Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering, inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt "Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande till allmänheten.

  I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"), (ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet.

  Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA. 

  Prenumerera