Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2023

  2023-04-28 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Q1 2023 – Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 234,2 (288,1) miljoner kronor, vilket motsvarade en minskning om -18,7% (-7,6%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 95,8 (127,5) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 40,9% (44,3%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -33,7 (-23,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -14,4% (-8,3%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -34,8 (-28,5) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -1,93 (-1,59) kronor

  Q1 2023 – Viktiga händelser under kvartalet

  • Den 12 januari 2023 meddelades att VD Ludvig Anderberg på egen begäran lämnar Nelly Group. Tillförordnad VD sedan dess är Helena Karlinder-Östlundh.
  • I samband med att bokslutskommuniken för helåret 2022 släpptes den 3 februari meddelades det att styrelsen samma dag beslutat om en företrädesemission. Syftet med Företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet.
  • Den 14 mars 2023 hölls en extra bolagsstämma som godkände styrelsens beslut om företrädesemission.

  Q1 2023 – Viktiga händelser efter kvartalets slut

  • Den 12 april meddelades att företrädesemissionen blivit fulltecknad och att Nelly därmed tillförs cirka 53 MSEK före emissionskostnader.

  ” Vi har under de senaste nio månaderna åstadkommit tydliga förbättringar på flera områden och därmed börjat skapa rätt förutsättningar för att uppnå lönsamhet, även om mycket kvarstår att göra.”

  Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD Nelly Group AB

  Minskad försäljning i ett ännu mer utmanande marknadsklimat
  Under första kvartalet minskade vår nettoomsättning med 18,7% mot föregående år. Vår totala kundtrafik låg nästan i linje med motsvarande kvartal 2022 och vi uppnådde en högre organisk andel, men det var framför allt i den lägre konverteringen som våra kunders återhållsamhet blev tydlig, även under de perioder då vi valde att driva försäljning genom prissänkningar. Vi upplevde att det utmanande marknadsläge vi såg under fjärde kvartalet förra året ytterligare intensifierades under första kvartalet i år och var en bidragande faktor till den svaga försäljningsutvecklingen. Vi märkte även effekten av att första kvartalets sortiment delvis var inköpt innan vi påbörjade vår omställningsresa förra året och därmed endast kunde justeras i begränsad omfattning i efterhand. Utöver dessa faktorer påverkades försäljningsmönstret framför allt i mars också av den vädermässigt sena vårstarten som vi dock bedömer främst förskjuter lageromsättningen av våra mest säsongsbetonade produkter till andra kvartalet.
  Under första kvartalet såg vi en ökning i vår returgrad mot föregående år som till stor del drevs av vår kategorimix och ett förändrat kundbeteende i vissa av våra marknader. Här kommer vi under kommande kvartal ytterligare accelerera vårt arbete för att minska returgraden, både genom ett noggrant kuraterat utbud och en optimering av våra returhanteringsprocesser.

  Tydligt förbättrad kostnadskontroll och stärkt rörelsekapital
  Under andra halvåret 2022 drev vi ett omfattande arbete för att sänka våra löpande kostnader inom flera områden och vi ser nu att detta fick effekt under första kvartalet. Vi har fortsatt fokuserat på att öka den organiska trafiken samtidigt som vi effektiviserar vår investering i den betalda trafiken, vilket ledde till tydligt minskade marknadsföringskostnader mot föregående år. Även våra personalkostnader förbättrades mot förra året när vi började se den fulla effekten av omorganisationen vi genomförde i höstas. Vi har nu etablerat en stark kostnadskontroll i organisationen som vi kommer fortsätta driva även framåt.
  I februari kommunicerade vi att bolaget ämnade genomföra en fullt säkerställd företrädesemission och det var glädjande att se det stöd som både befintliga och nya aktieägare visade oss genom att företrädesemissionen övertecknades. Detta stärker nu upp vårt rörelsekapital under den omställningsresa som vi kommer fortsätta driva även under det här året.

  Fortsatt fokus på ett starkt kunderbjudande och en lönsam kärnaffär
  Vi har under de senaste nio månaderna åstadkommit grundläggande förbättringar på flera områden och därmed börjat skapa rätt förutsättningar för att uppnå lönsamhet, även om mycket kvarstår att göra. Vi fortsätter att stärka vårt kundererbjudande och det sortimentsarbete vi påbörjade förra året för att ta fram ett mer träffsäkert och överskådligt utbud kommer bli allt tydligare under kommande kvartal. Även de initiativ vi har drivit för att förenkla och effektivisera hela vår verksamhet utgör en viktig förutsättning för att möjliggöra lönsamhet, speciellt i ett marknadsläge med en priskänslig och återhållsam konsument. Vi har sett att vår kund är beredd att prioritera attraktiva och relevanta produkter med rätt prispunkt även i detta klimat, vilket ger oss tillförsikt för helåret 2023.

  Helena Karlinder-Östlundh,
  tillförordnad VD Nelly Group AB

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Webbsändning av kvartalspresentationen
  Presentation av det första kvartalet sker 28 april kl 09 och analytiker, investerare och media är inbjudna till webbsändningen. Presentationen kommer att hållas på engelska av Helena Karlinder-Östlundh, tillförordnad VD och Ola
  Wahlström, interim CFO. Webbsändningen kommer att göras tillgänglig på Nelly Groups webbplats.
  Webcast: https://nelly.videosync.fi/2023-04-28-q1
  För att lyssna på Q1 rapporten via telefon, används följande nummer:

  • Finland: +358 9 4245 0972
  • Sweden: +46 8 525 07003
  • United Kingdom: +44 20 7043 5048
  • United States: +1 (774) 450-9900

  Conference ID (PIN): 100357#
  Presentationsmaterialet och webcasten kommer att finnas på:
  www.nellygroup.com/investerare/presentationer/

  Prenumerera