Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2020

  2020-04-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  CDON:S EXTERNA HANDLARE ÖKADE 101 PROCENT, NELLY VÄXTE MED LÄGRE MARGINAL OCH QLIRO ÖKADE INTÄKTER OCH VOLYMER

  FÖRSTA KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 591,5 (652,9) miljoner kronor
   Dotterbolaget Qliro AB ökade låneboken med 38 procent och de totala rörelseintäkterna med 12 procent
   CDON ökade bruttoförsäljningen med 17 procent och de externa handlarnas försäljning med 101 procent
   Nelly ökade nettoomsättningen i Norden med 6 procent och totalt med 1 procent, i linje med omställningen mot ett fokus på Norden
  • Bruttomarginalen uppgick till 25,6 (26,7) procent
  • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -32,6 (-6,2) miljoner kronor
   Qliro AB:s rörelseresultat före av- och nedskrivningar uppgick till 3,5 (14,3) miljoner kronor påverkat av satsningar för tillväxt, noteringsprocessen och reserveringar för framtida kundförluster på grund av ändrade antaganden om konjunkturen till följd av Covid-19
   CDON ökade bruttomarginalen med 7,0 procentenheter till 23,8 (16,8) procent och rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,6 (-5,7) miljoner kronor
   Nellys bruttomarginal minskade med 6,9 procentenheter till 15,9 (22,8) procent och rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -20,2 (-3,2) miljoner kronor efter försäljningskampanjer på en mycket svag marknad påverkad av Covid-19
  • Rörelseresultatet uppgick till -76,4 (-33,5) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt uppgick till -76,6 (-44,3) miljoner kronor
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,51 (-0,30) kronor före och efter utspädning
  • Ambitionen att dela upp koncernen kvarstår, men processen fördröjs på grund av det nuvarande marknadsläget
  Miljoner kronor 2020
  Jan-mars
  2019
  Jan-mars
  Nettoomsättning 591,5 652,9
  Bruttoresultat 151,6 174,6
  Bruttomarginal 25,6% 26,7%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar -32,6 -6,2
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent -5,5% -0,9%
  Rörelseresultat -76,4 -33,5
  Rörelsemarginal -12,9% -5,1%

  Verksamheten redovisas inklusive effekterna av IFRS 16. Vissa intäkter har sedan Q4 2019 omklassificerats från ränteintäkter till provisionsintäkter i Qliro AB och provisionsintäkter ingår numera i koncernens nettoomsättning. Jämförelsesiffrorna är justerade med 13,1 miljoner kronor för kvartalet.

  FRAMFLYTTADE MARKNADSPOSITIONER FÖR SAMTLIGA DOTTERBOLAG

  Dotterbolaget Qliro AB är förberett för börsnotering
  Qliro AB har en väletablerad position som leverantör av finansiella tjänster till e-handlare och konsumenter i Norden. Bolaget ökade låneboken med 38 procent jämfört med samma kvartal föregående år till över två miljarder kronor. De totala rörelseintäkterna steg med 12 procent till 96 miljoner kronor. Volymerna ökade med 12 procent drivet av tillväxt hos handlarna och anslutning av nya handlare. Finansinspektionen ändrade kapitaltäckningskraven med anledning av Covid-19 vilket lett till att Qliro AB:s kapitalbehov har minskat.

  CDON:s externa handlare ökade försäljningen med över 100 procent
  CDON har ett starkt momentum och under kvartalet ökade antalet anslutna handlare med 100 till 1 100. De externa handlarna mer än dubblade sin försäljning och bruttoförsäljningsvärdet växte med 17 procent. Bruttomarginalen ökade med hela 7 procentenheter och lagernivåerna minskade med 53 procent i kvartalet. CDON är en tydlig vinnare i den påskyndade digitaliseringen av handel som nu pågår.

  Nelly växte i Norden
  Nelly ökade omsättningen med 6 procent på kärnmarknaderna i Norden och med 1 procent totalt under kvartalet. Detta trots att den totala modemarknaden i Sverige minskade med 39 procent under mars enligt Svensk Handel. Som tidigare kommunicerats har vi inlett en omställning av verksamheten till att fokusera på den nordiska marknaden. Detta bedöms ha negativ effekt på den totala tillväxten under året, men en positiv effekt på lönsamheten.

  Under kvartalet prioriterade Nelly kundrekrytering och försäljning framför marginal. Vi har också genomfört ett antal kostnadsbesparande åtgärder, till exempel en minskning av tjänstemannaorganisationen med cirka 25 tjänster och ett program med korttidsarbete i Borås där arbetstiden reducerats med 20 procent under tre månader. Bolaget har en stark position och har vunnit marknadsandelar under kvartalet vilket kommer att vara till nytta under kommande kvartal. Kristina Lukes har tillträtt som ny VD.

  Qliro Groups framtida verksamhet
  Våra tre dotterbolag har flyttat fram sina marknadspositioner under kvartalet. Nelly är ett av Nordens starkaste modevarumärken för unga kvinnor och har upprätthållit tillväxt på en kraftigt krympande marknad. Qliro AB har en stark position och visar tillväxt i volymer och intäkter. En börsnotering skulle ge bolaget en bra grund för framtida tillväxt, inklusive tillgång till kapitalmarknaden. CDON har etablerat sig som Nordens ledande marknadsplats med en bevisat skalbar modell med begränsat kapitalbehov. Bolaget har på många sätt överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas utanför Qliro Group.

  Vi förblir fast beslutna att dela upp Qliro Group. Huvudplanen är liksom tidigare att särnotera Qliro AB, dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare samt att ha kvar Nelly som enda kvarvarande verksamhet i Qliro Group, som i samband med detta kan komma att byta namn till Nelly Group. Uppdelningen planerades att slutföras under första halvåret men processen fördröjs i det rådande marknadsläget.

  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef
  Stockholm, 21 april 2020

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media bjuds till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6573
  UK +44 330 336 9104
  US +1 929 477 0630

  PIN-koden för att delta 330228
  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Niclas Lilja, Head of Investor Relations
  Telefon: 0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en nordisk e-handelsgrupp som driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket Nelly och fintech-bolaget Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 april 2020 klockan 8.

  Prenumerera