Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2023

  2023-10-27 10:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Q3 2023 – Kvartalet i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 236,4 (284,3) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,9% (-9,0%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 119,8 (118,1) miljoner kronor vilket motsvarade en bruttomarginal om 50,7% (41,5%)
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,8 (-11,9) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,30 (-0,88) kronor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,8 (-63,0) miljoner kronor
  • Likvida medel uppgick per den 30 september till 120,4 (40,7) och kreditfaciliteterna förblev outnyttjade

  Q3 2023 – Viktiga händelser under kvartalet
  • Nelly Group meddelade den 15 september 2023 att Niklas Lingblom har blivit utsedd till CFO. Niklas börjar under januari 2024, men tar formellt över CFO rollen 5 februari 2024
  • Den 28 september 2023 meddelade styrelsen för Nelly Group AB (publ) att tillförordnad verkställande direktör Helena Karlinder-Östlundh utses till ordinarie verkställande direktör

  Januari-september 2023 – Perioden i korthet
  • Nettoomsättningen uppgick till 759,2 (911,8) miljoner kronor, vilket motsvarade -16,7% (-10,7%)
  • Bruttoresultatet uppgick till 357,0 (407,0) miljoner kronor vilket motsvarar en bruttomarginal om 47,0% (44,6%)
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,1 (-54,4) miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal på -1,7% (-6,0%)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -21,2 (-63,8) miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till -0,85 (-3,54) kronor
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (-157,3) miljoner kronor

  Viktiga händelser efter kvartalets slut
  • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens slut

  Ett lönsamt kvartal drivet av ett stärkt kunderbjudande och fortsatt kostnadskontroll
  Under det tredje kvartalet fortsatte vi se glädjande tecken på att vårt transformationsarbete ger effekt. Bruttomarginalen ökade jämfört med föregående år till 50,7% (41,5%) och vi uppnådde en rörelsemarginal på 5,4% (-4,2%). Resultatet efter skatt uppgick till 9,1 (-15,9) miljoner kronor trots att nettoomsättningen minskade med 16,9% till 236,4 (284,3) miljoner kronor. Denna minskning drevs delvis av en lägre B2B försäljning till följd av vårt beslut att fokusera på B2C verksamheten som är Nellys kärnaffär.
  Vi levererade under kvartalet tydliga förbättringar på flera områden som drevs främst av ett attraktivare sortiment. Höstkollektionen har startat starkt, våra toppsäljare uppnådde högre kvantiteter än föregående år, och vi ökade andelen fullprisförsäljning. Nellys egna varumärken stod för 39,4% (34,2%) av den totala försäljningen, och även returgraden förbättrades till 34,3% (36,2%). Minskningen i returer möjliggjordes delvis av en mer gynnsam balans mellan party- och
  vardagsmode i produktmixen, men även av förbättringar inom flera kategorier. Sammantaget visar detta att vår kund är beredd att prioritera attraktiva och relevanta produkter med rätt prispunkt även i ett fortsatt återhållsamt marknadsklimat.
  Den positiva trend vi sett i utvecklingen av bolagets löpande kostnader det här året fortsatte under tredje kvartalet. Lager- och logistikkostnaderna sänktes ytterligare och vi minskade även våra marknadsföringskostnader, både genom ett fortsatt fokus på den organiska trafiken och genom effektivare investeringar i den betalda trafiken. Personalkostnaderna var
  också fortsatt lägre jämfört med föregående år givet att verksamheten nu drivs med en betydligt mindre organisation.

  Omställningsarbetet behöver fortlöpa med oförminskad hastighet
  Vi har åstadkommit tydliga förbättringar på flera områden sedan vår transformationsresa inleddes förra året och dessa har nu möjliggjort två positiva kvartal under 2023. Det innebär dock inte att omställningsarbetet är färdigt eller att omställningshastigheten kan avta. Förutom en lägre nettoomsättning såg vi under tredje kvartalet även en fortsatt minskning i trafiken till vår site samt en försämrad konverteringsgrad jämfört med föregående år. Vidareutvecklingen av vårt
  kunderbjudande behöver därför fortsätta med fokus på att skapa ett ännu mer träffsäkert och överskådligt produktutbud med konkurrenskraftiga prispunkter.
  Under det tredje kvartalet intensifierade vi även arbetet med att stärka vårt systemlandskap och prioriterade fortsatt de delar som möjliggör en bättre kundupplevelse samt förenklar interna processer. Det arbetet fortsätter under kommande kvartal och kan nu ytterligare accelereras med en ny ordinarie Chief Technology Officer på plats i Nellys ledningsgrupp.

  Goda förutsättningar framåt Det är ett spännande fjärde kvartal som nu börjat.
  Vi ser fram emot Black Week och julhandeln där vi för första gången även kan möta kunder fysiskt i Nellys nyöppnade flagship butik på Drottninggatan i Stockholm. Efter en lyckad lansering i september ger butiken oss nu möjligheter att presentera vårt sortiment på ett nytt sätt och fördjupa vår kundförståelse, vilket även kommer e-handeln till godo. I slutet av
  kvartalet kunde vi också tillkännage att en ny ordinarie CFO tillträder under första kvartalet 2024 samt att jag utsågs till ordinarie VD för Nelly Group. Jag är glad för det fortsatta förtroendet att leda den här omställningsresan och vill framför allt uttrycka min tacksamhet till våra fantastiska kunder och till hela Nelly teamet som levererat ett positivt kvartal och en allt tydligare förflyttning mot ett konkurrenskraftigt kunderbjudande och ett hälsosamt bolag.

  Helena Karlinder-Östlundh,
  VD Nelly Group AB
  27 oktober 2023

  Nelly Group AB (publ)
  Box 690
  501 13, Borås
  Org.nr 556035-6940
  Styrelsens säte: Borås
  Besöksadress: Lundbygatan 1, Borås

  Telefonkonferens/webcast av delårsrapport för tredje kvartalet 2023
  Analytiker, investerare och media bjuds in till telefonkonferens/webcast klockan 9. Efter presentationen besvaras inskickade frågor från åhörare på engelska av VD Helena Karlinder-Östlundh och interim CFO Ola Wahlström.
  Notera: Det är enbart möjligt att ställa frågor skriftligen (ej via telefon). För att skicka in frågor man vill ha besvarade efter presentationen, vänligen använd nedan länk. Det finns möjlighet att skicka in skriftliga frågor både före och under sändningen.

  Länk till webcast: https://nelly.videosync.fi/2023-10-27-q3

  För att lyssna på rapporten via telefon, används följande nummer:

  • Finland: +358 9 4245 0972
  • Sweden: +46 8 525 07003
  • United Kingdom: +44 20 7043 5048
  • United States: +1 (774) 450-9900

  Conference ID (PIN): 100382#
  User ID: 08155#

  Prenumerera