Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2020

  2020-10-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  UPPDELNING SLUTFÖRS

  TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 460,7 (540,8) miljoner kronor
   CDON ökade de externa handlarnas försäljning med 100 procent. Nettoomsättning ökade med 82 procent för CDON Marketplace (tjänsteintäkter) och minskade med 42 procent för CDON Retail (försäljning av egna varor).
   Nellys omsättning i Norden minskade med 3 procent, men var oförändrad i lokala valutor i Norden. I linje med bolagets fokus på Norden minskade omsättningen utanför regionen.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades till 14,0 (-0,8) miljoner kronor
   CDON:s rörelseresultatet före avskrivningar ökade till 7,6 (3,6) miljoner kronor
   Nellys rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1,8 (9,3) miljoner kronor påverkat av omstruktureringskostnader om 5,4 miljoner kronor
  • Rörelseresultatet förbättrades till 0,2 (-13,9) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt förbättrades till -1,9 (-13,9) miljoner kronor respektive 126,4 (-13,0) miljoner kronor inklusive avvecklad verksamhet
  • Resultatet per aktie efter skatt inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till 0,83 (-0,09) kronor
  • Qliro AB delades ut och noterades på Nasdaq Stockholm den 2:a oktober och CDON planeras att delas ut och noteras på First North i november
  • Den 6:e november byter Qliro Group namn till Nelly Group och Kristina Lukes tillträder som VD

  FÖRSTA NIOMÅNADERNA

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 535,8 (1 742,1) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -15,6 (-5,9) miljoner kronor
  • Rörelseresultatet uppgick till -64,7 (-49,2) miljoner kronor
  • Resultatet efter skatt uppgick till -79,5 (-59,8) miljoner kronor respektive 3,3 (-56,9) miljoner kronor inklusive avvecklad verksamhet
  • Resultatet per aktie efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till 0,02 (-0,38) miljoner kronor
  • Likvida medel uppgick till 222,0 (313,9) miljoner kronor vid periodens slut
  Miljoner kronor 2020
  Juli-sep
  2019
  Juli-sep
  2020
  Jan-sep
  2019
  Jan-sep
  Nettoomsättning 460,7 540,8 1 535,8 1 742,1
  Bruttoresultat 133,8 118,0 375,4 388,9
  Bruttomarginal 29,0% 21,8% 24,4% 22,3%
  Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 14,0 -0,8 -15,6 -5,9
  Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, procent 3,0% -0,2% -1,0% -0,3%
  Rörelseresultat 0,2 -13,9 -64,7 -49,2
  Rörelsemarginal 0,0% -2,6% -4,2% -2,8%

  I denna rapport redovisas Qliro AB som avvecklad verksamhet. Verksamheten redovisas inklusive effekterna av IFRS 16. Jämförelsetal anger motsvarande period föregående år om inget annat anges.

  UPPDELNING SLUTFÖRS

  Under kvartalet har vi tagit flera steg mot målet att dela upp koncernen i tre självständiga börsbolag. Qliro AB är nu noterat på Nasdaq Stockholm och vi avser att dela ut CDON samt notera bolaget på First North i november. När så har skett är uppdelningen av Qliro Group slutförd. Verksamheten i Qliro Group utgörs då av Nelly och koncernen byter namn till Nelly Group den 6:e november.

  Våra aktieägare var tidigare delägare i ett konglomerat med begränsade synergier men blir istället delägare i tre fokuserade börsbolag.

  CDON utvecklades starkt under kvartalet
  CDON ökade försäljningen från externa handlare med 100 procent för tredje kvartalet och med 102 procent för de första nio månaderna. Detta drevs av snabb digitalisering av handeln och framgångsrik positionering av marknadsplatsen som en betydande försäljningskanal för e-handlare. CDON Marketplace är bolagets kärnverksamhet och segmentets nettoomsättning växte med 82 procent. CDON Marketplace snabba tillväxt innebar att 80 procent av CDON:s totala bruttoresultat generades av tjänsterelaterade intäkter från de 1 385 handlare som betalar för att vara en del av marknadsplatsen.

  CDON har en skalbar affärsmodell med starkt kassaflöde. Bolaget har överträffat förväntningarna och är väl skickat för att utvecklas framgångsrikt utanför Qliro Group. Givet att stämman den 26 oktober beslutar att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare förväntas bolaget noteras på First North i början av november.

  Fokus på Nelly och namnbyte till Nelly Group  
  Nellys omsättning i Norden minskade med 3 procent men var oförändrad i lokala valutor i Norden. Nelly ökade bruttomarginalen genom höjd effektivitet, fokus på Norden och lägre returgrad. Lageromsättningshastigheten ökade vilket begränsade rörelsekapitalbehovet. Bolaget fortsätter att effektivisera sin organisation och samlar sitt kontor och logistik i Borås.

  Qliro AB är utdelat och snart är även CDON ett självständigt börsbolag. Jag tackar för förtroendet att leda koncernen under uppdelningen och ser framemot att fortsätta arbetet som styrelsemedlem i Nelly Group med Kristina Lukes som VD.

  Mathias Pedersen
  VD och koncernchef
  Stockholm, 21 oktober 2020

  Telefonkonferens
  Analytiker, investerare och media bjuds till ett konferenssamtal idag klockan 10. För att delta, vänligen ring:
  Sverige 08 5033 6546
  UK +44 330 336 9401
  USA +929 477 0630
  PIN-koden för att delta 709667
  Presentationsmaterialet och webcast publiceras på www.qlirogroup.com.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Niclas Lilja, Investor Relations
  0736511363
  ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group driver modevarumärket Nelly.com och den ledande nordiska marknadsplatsen CDON. I slutet av september delades Qliro AB ut till Qliro Groups aktieägare. Planen är att dela ut CDON AB till Qliro Groups aktieägare. Därefter ska Qliro Group byta namn till Nelly Group för att spegla den nya verksamheten. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 8.

  Prenumerera