Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2017

  2017-04-19 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  STÄRKT BRUTTORESULTAT OCH KREDITMARKNADSTILLSTÅND

  FÖRSTA KVARTALET[1]

  • Nettoomsättningen för kvarvarande[2] verksamhet minskade med 1 procent och uppgick till 999,7 (1 010,5) mkr
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för kvarvarande[2] verksamhet förbättrades med 25,6 mkr och uppgick till -9,8 (-35,3) mkr. Det förbättrades med 10,2 mkr och uppgick till -9,8 (-20,0) mkr exklusive jämförelsestörande poster avseende fjolåret
  • Rörelseresultatet för kvarvarande[2] verksamhet förbättrades med 21,2 mkr och uppgick till -28,5 (‑49,7) mkr. Justerat[3] rörelseresultat förbättrades med 5,9 mkr och uppgick till -28,5 (-34,3) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,27) kronor före och efter utspädning
  • Qliro AB blev kreditmarknadsbolag efter att tillstånd erhållits av Finansinspektionen

  [1] I samband med att dotterbolaget Qliro AB erhöll tillstånd som kapitalmarknadsbolag i mars 2017 har Qliro Group förändrat den interna rapporteringen för segmentet Qliro Financial Services. Den mest påtagliga effekten i koncernrapporteringen är att räntekostnader inom Qliro Financial Services ingår i kostnaden för sålda varor och tjänster. Se sid 13 respektive 25 för ytterligare information.
  [2] Under det tredje kvartalet 2016 slutförde Qliro Group försäljningen av dotterbolaget Tretti AB. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter visar kvarvarande verksamhet, exklusive Tretti. Tretti redovisas under avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning.
  [3] Termen justerad används för att visa att resultatet har justerats för att exkludera jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster specificeras på sidan 6 och omfattar i detta kvartal bara föregående års resultat.

    
  STÄRKT BRUTTORESULTAT OCH KREDITMARKNADSTILLSTÅND

  Under det första kvartalet ökade vi bruttoresultatet med 15 procent inom e-handeln och vände till vinst före avskrivningar inom Qliro Financial Services. Gruppens rörelseresultat före av- och nedskrivningar förbättrades med 25,6 miljoner kronor till -9,8 (-35,3) miljoner kronor för kvarvarande verksamhet.

  Vi tog flera steg mot att stärka positionen som en ledande nordisk plattform inom digital handel och kompletterande finansiella tjänster. Till exempel ökningen av försäljning från externa handlare och satsningarna i CDON:s marknadsplats, resultatförbättringen i Nelly, kreditmarknadstillståndet och nya tjänster inom Qliro Financial Services och kassaflödesförbättringen i Gymgrossisten.

  CDON Marketplace ökade försäljningen från externa handlare
  CDON Marketplace ökade försäljningen från externa handlare med 93 procent under kvartalet vilket visar att marknadsplatsen är en effektiv försäljningskanal. I linje med strategin har vi rekryterat och satsar på teknikplattformen för att utveckla marknadsplatsen.

  Nelly ökade lönsamheten
  Nellys nettoomsättning var oförändrad medan rörelseresultat före av- och nedskrivningar ökade med 14,7 miljoner kronor till 12,3 (-2,4) miljoner kronor. Detta drevs av stigande produktmarginal och sänkta kostnader för logistik.

  Qliro Financial Services lanserar nya tjänster
  Qliro Financial Services rörelseintäkter ökade med 57 procent till 49,2 miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar blev 2,0 miljoner kronor (-2,2) i kvartalet. Affärsvolymerna ökade med 15 procent.

  En viktig milstolpe var att koncernens dotterbolag Qliro AB blev kreditmarknadsbolag vilket ger oss möjlighet att stegvis lansera vår egen betallösning även i Norge, introducera sparkonton med statlig insättningsgaranti och flera andra finansiella tjänster för handlare och konsumenter.

  Gymgrossisten stärkte kassaflödet
  Gymgrossistens nettoomsättning minskade med 4 procent under kvartalet. Gymgrossisten har en marknadsledande position inom proteinpulver som är en mogen marknad med vikande volymer. Segmentet satsar också inom hälsokost och grossistverksamhet där försäljningen ökar.

  I enlighet med strategin för segmentet fokuseras på kassaflöde och lönsamhet. Under kvartalet var lönsamheten god och kassaflödet förbättrades till 36,2 miljoner kronor (21,1). Vi söker partnerskap och utvärderar olika alternativ för att skapa aktieägarvärde.

  Lekmer fortsatt svagt
  Lekmers nettoomsättning minskade med 4 procent under kvartalet till 86,9 miljoner kronor. Omsättningen ökade i Norge, Finland och Danmark, men minskade i Sverige. Verksamheten gick fortfarande med förlust till följd av höga logistikkostnader och säsongsmässigt svagt kvartal. De åtgärder vi vidtar för att förbättra lönsamheten är långsiktiga och har därför ännu inte gett synbart finansiellt resultat. Vi fortsätter processen att söka partnerskap och utvärderar olika alternativ för att skapa aktieägarvärde.

  Ledande plattform för digital handel
  Qliro Groups övergripande mål är att stärka positionen som en ledande nordisk plattform för digital handel och kompletterande finansiella tjänster. Vi ser en rad fördelar med att kombinera en plattform för digital handel med finansiella tjänster för både konsumenter och e-handlare. Fokus är på marknadsplatsen CDON, modesajterna Nelly.com och NLYMan och Qliro Financial Services.

  Under kvartalet har vi tagit flera steg för att förverkliga vår reviderade strategi. Vi fortsätter arbetet med effektiviseringar, ständiga förbättringar och kontinuerliga investeringar.

  Stockholm i april 2017
  Marcus Lindqvist
  VD och koncernchef

   
  Telefonkonferens

  Analytiker och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10:00. För att delta, vänligen ring:

  Sverige:             +46 8 5065 3942  
  Internationell:     +44 330 336 9412
  USA:                 +1 719 325 2385

  PIN-koden för att delta är 5087313. På www.qlirogroup.com går det att lyssna på konferenssamtalet.

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
  Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
  Mathias Pedersen, finansdirektör
  Tfn: 010-703 20 00

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Niclas Lilja, vikarierande kommunikationschef
  Tfn: 0736 511 363
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly.com, NLYman.com och Gymgrossisten (inklusive Bodystore.com och Fitness Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2016 genererade koncernen 4,5 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 april 2017 klockan 8:00.

  Prenumerera