Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2016

  2016-04-19 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

  Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 171,3 (1 196,5) Mkr
  • EBITDA exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -20,0 (-7,4) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär uppgick till -34,3 (-16,4) Mkr. Inklusive poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till -49,7 (-34,3) Mkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till -40,5 (-29,4) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,20) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -220,6 (-218,3) Mkr
  • Kassaflödet från rörelsen, inklusive förändringar i Qliro Financial Services utlåning till allmänheten, uppgick till -169,0 (-219,9) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Under det första kvartalet fortsatte Qliro Financial Services att utvecklas i enlighet med våra högt ställda förväntningar. Affärsvolymen ökade med 52% i det första kvartalet, medan de totala rörelseintäkterna ökade med hela 161% till 47 Mkr. Resultatet (EBT) förbättrades markant och uppgick till -4,9 Mkr jämfört med -13,3 Mkr samma period föregående år. Vi förväntar oss att Qliro Financial Services inom en snar framtid erhåller tillståndet att bli kreditmarknadsbolag, och bolaget har fortsatt med förberedelserna för lansering på den norska marknaden. Detta, tillsammans med introduktion av nya finansiella tjänster, blir nästa stora steg i bolagets utveckling.

  För våra retailbolag präglades det första kvartalet generellt av den kalendermässigt tidiga påsken och den försvagade norska kronan. Utöver detta har det milda vädret lett till kampanjdriven försäljning och en lägre bruttomarginal, inte minst för Nelly. Samtidigt ser vi positiva signaler som förväntas ge märkbara resultateffekter under året.

  Nellys fokus på att minska kostnader och lönsam tillväxt börjar visa resultat och rörelsemarginalen förbättrades under kvartalet. Nellys försäljningsökning var främst driven av en stark tillväxt i Sverige om 17%. Marginalförbättringen uppnåddes trots att bolaget har genomfört omfattande kampanjer till följd av den milda vintern och en rea-driven klädmarknad i Norden. Fokus framöver blir att förbättra produktmarginalen, något som underlättas av att bolaget har ett sunt lager efter kampanjerna under kvartalet. Nelly lade i april även ett varsel om uppsägning av ca 35 personer på kontoren i Borås och Stockholm. Det är aldrig ett lätt beslut men åtgärden är nödvändig och viktig för att stärka bolaget och skapa en organisation och kostnadsstruktur lämpad för den fortsatta satsningen på den nordiska kärnmarknaden.

  På Lekmer ser vi att kvaliteten på verksamheten vid bolagets lager i Arlandastad har förbättrats avsevärt under det första kvartalet, med förbättringar i både leveranstider och leveranskvalitet. Leveranskvaliteten är nu i linje med var den ska vara och att Lekmer åter visar tillväxt i både antalet besök och order i kvartalet är en viktig signal om att våra kunder har förtroende för Lekmer. Kostnaderna på lagret är emellertid fortfarande för höga men vår förhoppning är att inom kort nå en lösning som avsevärt reducerar kostnadsnivån.

  Inom CDON Marketplace växte omsättningen genererad åt externa återförsäljare (Marketplace) med omkring 20% under kvartalet. Detta är en viktig utveckling för bolaget och som ett led i detta arbete är det naturligtvis även mycket glädjande att CDON har kunnat knyta Adlibris till CDON Marketplace. Nästa spännande initiativ för CDON är att lansera Green Friday i slutet av april, vilket är vårens svar på Black Friday.

  Avslutningsvis kan vi konstatera att de åtgärder som under 2015 vidtagits inom Gymgrossisten för att säkerställa fortsatt hög lönsamhet börjar ge effekt och marginalen i det första kvartalet ligger på en tillfredsställande nivå.

  Gruppens finansiella position är fortsatt god med en kassa uppgående till över 130 Mkr. Utöver detta har vi med egna medel finansierat Qliros utlåning till allmänheten med cirka 150 Mkr.”

  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

  Frågor från press, investerare och analytiker:
  Erik Löfgren, kommunikationschef
  Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
  E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade koncernen 5,2 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera