Skicka ett meddelande

  Delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2015

  2015-04-21 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande
  Fortsatt starkt momentum inom Nelly

  Första kvartalet

  • Nettoomsättningen, exklusive avyttrade rörelser, ökade med 8% och uppgick till 1 196,5 (1 105,0) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser ökade nettoomsättningen med 6% och uppgick till 1 196,5 (1 133,2) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick till -16,4 (-0,5) Mkr. Inklusive avyttrade rörelser och engångsposter uppgick rörelseresultatet till -34,3 (0,1) Mkr
  • Rörelseresultatet exklusive avyttrade rörelser, engångsposter och Qliro Financial Services uppgick till -1,3 (-0,5) Mkr.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -29,4 (-4,2) Mkr
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,20 (-0,03) kronor
  • Kassaflödet från rörelsen uppgick till -219,9 (-167,7) Mkr

  VD-ord
  Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Qliro Groups säljmomentum fortsätter och samtliga segment uppvisar stabil tillväxt under det första kvartalet. Trots betydande investeringar i verksamheten är det underliggande rörelseresultatet i linje med första kvartalet föregående år.

  Nelly växte med drygt 15% och utvecklingen på hemmamarknaden, Sverige, var fortsatt god med en tillväxt över 20%. Andelen försäljning under egna varumärken ökade under kvartalet och uppgick till 37%.

  Lekmer uppvisar fortsatt mycket hög tillväxt med en försäljningsökning över 45%. Trettis tillväxt uppgick till 15% och bruttoförsäljningsvärdet från återförsäljare på CDON Marketplace ökade med 83% samtidigt som antalet anslutna handlare nu uppgår till över 500 stycken. Gymgrossisten uppvisade en tillväxt om 7%.

  Nellys rörelseresultat förbättrades trots en negativ påverkan av en starkare USD. Även Gymgrossisten påverkas av förstärkningen av USD men uppvisade trots det en EBIT-marginal om nästan 8%.

  Qliro Financial Services utvecklades under kvartalet i enlighet med plan och vi ansökte om tillstånd att bli kreditmarknadsbolag. Utrullningen av betallösningen fortsatte i Sverige med anslutningen av Gymgrossisten samtidigt som betallösningen också introducerades på externa återförsäljare. I början av det andra kvartalet lanserades Qliro även i Finland och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av betallösningen som fortsätter med både externa kunder och nya länder.

  Vi fortsätter att investera i våra verksamheter och utöver den fortsatta investeringen i betallösningen genomfördes Lekmers flytt av lagerverksamheten till Stockholm under slutet av kvartalet. CDONs lagerkonsolidering fortsatte också som planerat och förväntas vara slutförd under tredje kvartalet 2015. ”

  ***
  För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

  Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
  Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

  Frågor från investerare och analytiker:
  Nicolas Adlercreutz, CFO
  Tfn: +46 (0) 70 587 44 88
  E-post: ir@qlirogroup.com

  Frågor från press:
  Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
  Tfn: +46 (0) 70 080 75 04
  E-post: press@qlirogroup.com

  Om Qliro Group
  Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer, Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten (Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2014 genererade koncernen 5,0 miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

  Informationen i denna delårsrapport är sådan som Qliro Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2015 klockan 08:00 CET.

  Prenumerera